28 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30315

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencinin işlemleri, ders alması, öğrenim ücreti ve benzeri hususlarda ikili anlaşmalar ve mevcut mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokulu/meslek yüksekokulu müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofisi Koordinatörlüğünce yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin kimlik kartını kaybettiğini beyan etmesi halinde, ücret karşılığı kendisine yeni kimlik kartı verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Her öğrenci, kültürel ve bilimsel etkinlik uygulaması faaliyetlerini mezuniyete kadar Senatoda belirtilen esaslar çerçevesinde tamamlamak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapılabilir. Derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenci için staj komisyonunun önerisi, ilgili yönetim kurulu onayı ile yarıyıl süreleri içinde de staj yapılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016

29808

3-

14/10/2016

29857

4-

28/7/2017

30137