28 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30315

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.