27 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30314

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ,

İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin;

a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Ek 1/A’sı ve Ek 1/B’si bu Tebliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.