24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AKÜ-İSGÜM): Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak, çalışmalara katılmak, çalışmaları desteklemek,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim, mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak,

c) Faaliyet alanı kapsamında, üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanaklarını sağlamak,

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

e) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak,

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak,

g) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, işveren ve çalışan temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak,

ğ) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek,

h) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak,

ı) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında Üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak,

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gerekli görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) İstenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevden alınır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ve sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurmak, görevlendirilecek personeli Rektörün onayına sunmak,

e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları ve Merkezin çalışma alanına giren diğer konuları değerlendirerek karara bağlamak.

(2) Yönetim Kurulu, yetkilerinden bazılarını Müdüre devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre ya da Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.