23 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30310

YÖNETMELİK

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2014 tarihli ve 28967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent ve (c) bendine (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“2) En az iki yılı İdarede olmak üzere, toplam en az altı yıl hizmet süresine sahip olmak”

“2) En az iki yıl İdarede alt görevlerde çalışmış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Yapılacak unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Fakültelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yüksekokulların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11– (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarını duyuruda yer verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan  “Şube müdürü ve grup müdürü, kadrolarına atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müteakip" ibaresinden sonra gelmek üzere "en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ilan edildiği" ibaresi "kesinleştiği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonundaki başarısına göre boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda bu Yönetmelik hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “eğitimlerinin ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/4/2014

28967