23 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30310

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK

SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/2/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına” ibaresi “Samsun Çarşamba, Erzurum ve Konya havalimanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarını,” ibaresi “İstanbul Sabiha Gökçen, Erzurum ve Konya havalimanlarını,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2017

29980

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2017

30043