22 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30309

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Bir öğrenim dalının öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir nedenden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO şartı ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer programların seçmeli derslerinden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Tekrar alınan dersin ara ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılmak zorunludur. Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz. İki kez alınmasına rağmen başarısız olunan klinik uygulamalı derslerde yıl içi tüm teorik ve klinik uygulama etkinliklerine devam etme zorunluluğu vardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim kurulu karar verir.”

“(9) Mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece mezuniyet için üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla/yıla ait dersin izleyen yarıyılda/yılda tekrar edilmesi durumunda alınan not, dersin tekrar edildiği mevcut yarıyıl/yıl AGNO hesabına katılır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki yılsonunda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri hariç AGNO’su 3,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış olması ve başarısız dersinin bulunmaması gerekir. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı 16 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet için üç ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:”

“ç) Mezuniyet için üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağlayamayan öğrenciler için, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Mezuniyet için aranan AGNO’yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girilebilir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınavı hakkı yoktur. Mezuniyet için üç ders sınavı her yarıyıl için bir defa açılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2010

27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2011

28038

2-

11/9/2011

28051

3-

10/7/2013

28703

4-

19/9/2013

28770

5-

26/11/2013

28833

6-

21/2/2014

28920

7-

22/2/2015

29275

8-

26/7/2015

29426

9-

29/9/2017

30195