22 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30309

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 50 karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının tamamı;  doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.”

“(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının belirlenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta iki yarıyılı, doktorada dört yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin tezli yüksek lisans programında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans programında almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik alanlarındaki anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır. 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(5) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

100’lük Not Aralığı         4’lük Not         Harfli Not        Yüksek Lisans         Doktora

93-100                             4,00                 AA                   Mükemmel               Mükemmel

87-92                               3,50                 BA                   Çok iyi                     Çok iyi

81-86                               3,00                 BB                   İyi                             İyi

75-80                               2,50                 CB                   Orta üstü                  Orta üstü

65-74                               2,00                 CC                   Orta                          Geçmez

56-64                               1,50                 DC                   Geçmez                    Geçmez

45-55                               1,00                 DD                   Geçmez                    Geçmez

00-44                               0,00                 FF                    Geçmez                    Geçmez

FD                                   Devamsız        Devamsız

B*                                    Başarılı*          Başarılı*

BZ*                                 Başarısız*        Başarısız*

M                                     Muaf               Muaf

(*) Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşullarını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışman atanması

MADDE 46 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü maddeye göre yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşamalardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belirlenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ edilir.

(8) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye önerir.  Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep eder. Anabilim dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğrencinin geçerli bir mazereti olmaksızın danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesi oluşturulması konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi savunmasının altı ay içinde yapılamaması durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır ve 49 uncu maddenin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.”        

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu belgeyi sözlü savunmadan önce enstitüye teslim eder.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın üçüncü fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci tez izleme komitesine, tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde; aynı adlı veya enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması koşuluyla, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde aynı adlı veya enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması koşuluyla gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ve öncesinde enstitüye kayıtlı olup danışman atanmaması, tez konusu ve tez başlığı belirlenmemesi, tez izleme komitesi kurulmaması nedenleriyle tez önerisi savunması yapamamış ve bu sebeple kaydı silinenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde enstitü müdürlüklerine şahsen başvurarak 46, 47, 48 ve 49 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılmasını talep edebilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan öğrencilerin, bu Yönetmelikte düzenlenen sürelerin geçmiş olması hâlinde enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Kendilerine tebligat yapıldığı halde danışmanı ile irtibata geçerek tez konusu belirlemedikleri veya tez önerisi savunmadıkları için kayıtları silinen öğrenciler birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.”

MADDE 22– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2016

29825