22 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30309

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Kalite komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kalite komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin tanınması ve onaylanması ile iç ve dış kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmaları yürütmek ve kalite komisyonu çalışmalarına destek vermek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kalite güvencesi fonksiyonunun görevleri şunlardır:

1) Kalite komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları kalite komisyonunun onayına sunmak,

2) Kalite komisyonunun talepleri doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve kalite komisyonuna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet ortamı aracılığıyla duyurmak,

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek amacıyla faaliyet gösteren kalite komisyonu çalışmalarına destek vermek.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2017

30225