21 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30308

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ozon terapi, mesoterapi, hipnoterapi, homeopati, akupunktur, fitoterapi, osteopati, kayropratiktik, proloterapi, apiterapi, maggotterapi, kupa tedavisi, hirudoterapi, rekleksoloji, müzikterapi ve benzeri ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak, öğretmek ve bu alanda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendirmeler yapmak.

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bu alanlarda ilgili mevzuata göre belirlenen hekimler tarafından uygulanması için eğitimler düzenlemek.

d) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla iş birliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak. Uygulamalar kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayınlamak.

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.

i) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamına giren Üniversitenin birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder.

(3) Müdür, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdürün diğer görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri belirlemek, Merkez faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli personel sayısını Rektöre bildirmek, çalışma programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunca tespit edilen esasların uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları kurulmasına karar vermek ve bunların görevlerini düzenlemek.

c) Merkez personelinin uygulama, araştırma ve yayın konularındaki çalışmalarını değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç)  Müdürün önereceği veya Yönetim Kuruluna getireceği işler hakkında karar almak.

d) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

e) İlgili diğer mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen kişilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.