21 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30308

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE

UYGULAMA MERKEZİ (TAGUM) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2000 tarihli ve 24002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TAGUM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bölgenin turizm verilerini oluşturan doğal, tarihsel ve folklorik değerlerin korunması için çalışmalar yapar. Bu amaç doğrultusunda bakanlık temsilcileri, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma merkezleri, vakıflar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapar.”

“d) Turizm ile ilgili konularda süreli yayınlar hazırlar. Turizmle ilgili bilimsel dergi çıkarır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Merkez Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanları ve turizm sektörü temsilcilerinden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.