20 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30307

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,

b) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,                   

c) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

ç) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) Son kaynak tedariki: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikini,

g) Son kaynak tüketici grubu: Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketicilerin Kurul tarafından belirlenecek kriterlere göre iki ayrı gruba ayrılması sonucu ortaya çıkan yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşan tüketici gruplarını,

ğ) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

h) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ı) Yüksek tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son kaynak tedarik tarifesinin kapsamı ve unsurları

MADDE 5 – (1) Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikine ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içerir.

(2) Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketiciler yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşur.

(3) Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak her yıl belirler.

Yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

MADDE 6 – (1) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik tarifesinin belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti ve benzeri yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, piyasada oluşan enerji tedarik maliyetleri gibi son kaynak tedarik faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ile makul kâr dikkate alınır. Makul kâr her bir perakende satış tarife dönemi için ayrı ayrı belirlenebilir.

(2) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya geçişi teşvik edecek şekilde belirlenir.

(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesinden düşük olmamak üzere Kurul tarafından belirlenir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan fiyatlandırma sonucunda görevli tedarik şirketleri tarafından elde edilen ilave gelirlerin Kurul tarafından uygun görülecek kısmı tüketicilere yansıyacak şekilde gelir/tarife düzenlemelerinde dikkate alınır.

(5) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi her tüketici için fatura dönemi bazında farklı olmak üzere aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır:

SKTTd = (PTFd + YEKDEMd) x KBK     (1)

SKTTd             : d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli tüketici için belirlenen son kaynak tedarik tarifesini,

PTFd               : d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını,

YEKDEMd     : d fatura dönemi için eşitlik (2)’ye göre belirlenen YEKDEM birim bedelini,

KBK                : Kurul tarafından, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı,

gösterir.

(6) YEKDEMd değeri aşağıdaki eşitlik (2)’ye göre hesaplanır:

YEKDEMd = (g1  x YEKDEMg + g2  x YEKDEMö) / (g1 + g2)       (2)

YEKDEMg      : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylar için EPİAŞ tarafından açıklanan gerçekleşen YEKDEM birim bedelini,

YEKDEMö     : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylardan henüz EPİAŞ tarafından gerçekleşen YEKDEM bedeli açıklanmamış olanlar için Kurul tarafından ilgili ay için öngörülen tahmini YEKDEM birim bedelini,

g1                    : d fatura döneminde YEKDEMg bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını,

g2                    : d fatura döneminde YEKDEMö bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını,

gösterir.

Düşük tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

MADDE 7 – (1) Düşük tüketimli tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesi uygulanır.

Son kaynak tedarik tarifesinin uygulanmasına ilişkin diğer hükümler

MADDE 8 – (1) Serbest tüketici niteliğini haiz tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ikili anlaşmanın herhangi bir sebeple sona ermesi nedeniyle veya doğrudan perakende satış sözleşmesi kapsamında görevli tedarik şirketinden enerji temin edilmesi durumunda gündeme gelir.

(2) Düşük tüketimli tüketiciler için onaylanan son kaynak tedarik tarifesi, ilgili tüketicinin serbest tüketici hakkını kazanması ile başlar ve tüketici herhangi bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya, serbest tüketici hakkını kaybedinceye veya yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil oluncaya kadar devam eder.

(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar. İlk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketicilerden iletim gerilim seviyesinden bağlı olanlara TEİAŞ’tan gerekli görülen bilgileri de alarak görevli tedarik şirketleri, dağıtım gerilim seviyesinden bağlı olanlara dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bilgilendirme yapılır. Daha önce bu kapsama dâhil olup tekrar yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için söz konusu fiyat hemen uygulanır ve 15 gün içinde bilgilendirme yapılır.

(4) Yüksek ve düşük tüketimli tüketicilere ilişkin tüketim bilgilerinin takibi iletim gerilim seviyesinden bağlı tüketiciler için görevli tedarik şirketlerinin, dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketiciler için dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri bu bilgileri ihtiyaç duyulması halinde son kaynak tedarikçisi şirketlerle paylaşır.

(5) Yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olma durumu belirlenirken tüketicinin bir kullanım yerinde kendi adına yaptığı sözleşmeye istinaden tükettiği enerji dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Mevcut tüketicilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurul tarafından yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen tüketim miktarına bu Tebliğin yayımı tarihinden önce sahip olanlar için son kaynak tedarik tarifesinin uygulanması 1/4/2018 tarihinde başlar. Söz konusu tüketicilere bu tarihe kadar düşük tüketimli tüketiciler için geçerli olan son kaynak tedarik tarifesi uygulanır.

Kurul tarafından belirlenen katsayı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında yer alan eşitlik (1)’deki KBK 1,128 olarak uygulanır.

Tüketim limiti

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı 2018 yılı için 50 milyon kWh olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.