20 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30307

ANA STATÜ

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Maden Ruhsatı EÜAŞ’a ait olan kömür sahalarında, termik santral kurmak veya kurdurmak amacıyla yapılmış sözleşme veya işlemler çerçevesinde; yatırım döneminde; termik santralde ilk elektrik üretimi yapılıncaya kadar bir proje çerçevesinde, termik santral ve tesisleri ile kömür işletmesi hazırlık ve ilk tesislerinin kurulması çalışmalarından dolayı üretilmek zorunda kalınan kömürlerin, işletme döneminde ise termik santralın teknik nedenlerle çalıştırılamaması ve elektrik üretiminin yapılamaması durumunda maden işletmesinin emreamade tutulması için üretilmek zorunda kalınan kömürlerin piyasaya satışını yapmak.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2006

26241

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/3/2010

27537