19 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30306

TBMM KARARI

YURTDIŞINA KAÇIRILAN KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN BELİRLENEREK

İADELERİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN

KORUNMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ
MAKSADIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No.1177                                                                                                Karar Tarihi: 16.01.2018

Yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarımızın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 16.01.2018 tarihli 49’uncu Birleşiminde 25.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.