18 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30305

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE

GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2018/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan %14,47 (on dört virgül kırk yedi) oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız