18 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30305

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2017 tarihli ve 30112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükünü tamamlama, proje yazma ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki bir öğrenciye, belirtilen şartları yerine getirmek üzere Mütevelli Heyeti tarafından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşulu ile en fazla bir yarıyıl ek süre verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2017

30112