16 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30303

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanabilmek için TSE, kamu ve/veya özel sektörde en az 10 yıl, toplam iki adet olan Basın Müşaviri kadrosuna atanabilmek için kamu ve/veya özel sektörde en az 3 yıl ve Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanabilmek için TSE, kamu ve/veya özel sektörde en az 5 yıl hizmeti olmak.”

“Enstitüde Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel, görevden ayrılması veya alınması halinde Başkanlık Müşaviri kadrosuna; I. Hukuk Müşaviri, Merkez Başkanı veya Daire Başkanı olarak görev yapan personel, görevden ayrılması veya alınması halinde Müşavir kadrosuna atanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Niteliği gereği kesintisiz çalışmayı gerektiren işlerde ve birimlerde, uygulama usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenecek bir yönerge çerçevesinde, Genel Sekreterin önerisi, Başkanın onayı ile kadrolu personel ile dış inceleme elemanlarına vardiya usulü çalışma veya esnek çalışma yaptırılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.