14 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30301

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.