14 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30301

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GÖZENEKLİ DOĞAL MALZEMELER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2014 tarihli ve 29021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.