14 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30301

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

(EKOSEM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2002 tarihli ve 24705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu; EKOSEM Müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen üç kişi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Mütevelli Heyeti üyeleri arasından belirlenen bir kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EKOSEM Müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilir. EKOSEM Müdürünün görev süresi bir yıldır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.