11 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30298

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerçekleştiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim veya anasanat dalının enstitüde öğrenci alması şartıyla bilim veya sanat dalı başkanlarından ve ilgili anabilim/anasanat dalında kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu; tek bir anabilim veya anasanat dalının öğrenci aldığı durumlarda ise ilgili anabilim/anasanat dalında görev yapan bütün öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilim sınavı: Lisansüstü eğitime girişte enstitü yönetim kurulunca belirlenen jüri tarafından ilgili anabilim/anasanat dalında adayın bilgisini ölçen yazılı veya sözlü sınavı,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye kayıt, ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi kapsamında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna ve ilgili mevzuata uygun biçimde hazırlanarak sunulan araştırma raporunu,

ğ) Enstitü: Harran Üniversitesine bağlı Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerini,

h) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

k) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencisini,

m) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

n) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, danışmanın gözetiminde ve denetiminde hazırladıkları bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılarak teslim edilen çalışmayı,

ö) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına uygun olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

r) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) Tez önerisi: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminde derslerin ve seminerin başarıyla tamamlandıktan sonra ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan çalışmayı,

ş) Tez yazım kılavuzu: Harran Üniversitesi Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri yönetim kurullarınca kabul edilen yazım kılavuzunu,

t) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

u) Üniversite: Harran Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Eğitim-öğretim döneminin başladığı günden itibaren bir sonraki dönemin başladığı güne kadar geçen süreyi,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitimi Genel Esasları, Yüksek Lisans Programlarına Kabul

 ve Tezli Yüksek Lisans

Lisansüstü eğitimi genel esasları

MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılması ile ilgili hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu programların amacı ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir:

1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaya yönelik azami altı yarıyıllık bir programdır.

2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğrenim görmüş olanlara, mesleki konularda derin bilgiler kazandırmak ve mevcut bilgilerin, uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik azami üç yarıyıllık bir programdır.

b) Doktora programı; lisans veya tezli yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için azami on iki yarıyıl ve lisans diplomasıyla kabul edilenler için ise azami on dört yarıyıllık bir programdır.

c) Sanatta yeterlik programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için azami on iki yarıyıl ve lisans diplomasıyla kabul edilenler için ise azami on dört yarıyıllık bir programdır.

(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyıl, en az on dört haftadır. Yarıyıl süresinde enstitülerin ilgili yönetim kurullarınca değişiklik yapılabilir.

(3) Lisansüstü öğretime kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitenin bünyesinde açılan bir yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrenciler için bu süre azami öğrenim süresine dahil edilmez.

 (4) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterlikleri, enstitü yönetim kurulunca belirlenen jüri tarafından ilgili bilim dalında yapılan sınavla tespit edilir. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. Sınavların sözlü yapılması durumunda, sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Sınav ile ilgili tüm belgeler ve kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca iki yıl süreyle saklanır; gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir.

   (5) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterliklerini tespit etmek için gerekli jüriler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli görüşü alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, önerilen jüri üyeliklerinde değişiklik yapabilir. Jüri üyeleri üç kişiden az olamaz. İlgili anabilim dalında yeterli jüri üyesi bulunmadığında yakın alandan görevlendirme yapılır. Asıl jüri üyelerinin yanı sıra iki adet yedek jüri üyesi asıl jüri üyelerinin belirlendiği şartlarda belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

(7) Lisansüstü programlarda uzaktan eğitim açılabilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılması şekli Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) Tezsiz yüksek lisans öğrenci kabulünde, ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği taktirde, ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile taban puan belirlenir.

c) Adayların başvurusuna ilişkin başarı esasları, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı ve/veya sözlü sınav (mülakat) sonucunda yapılacak bilim sınavı notunun %20’si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10’unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yüksek lisans başarı puanı 60 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı, sıfır olarak değerlendirilir. İlgili anabilim dalının talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında yabancı dil taban puan şartı ön koşul olarak aranabilir. Bu ön koşulu sağlamayanların başvuruları kabul edilmez.

ç) Adaylardan istenecek diğer hususlar, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgili yarıyılda Üniversitenin veya ilgili enstitünün internet sistemi üzerinden ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, derslerinden ve seminerinden başarılı olduktan ve tez önerisi kabul edildikten sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Seminer dersi, yalnızca bir defa ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tarafından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve beyan belgesini ekler, bu belge öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları 15 gün içerisinde gerekli değişiklikler yapılmak üzere öğrenciye iade eder.

(4) Tez önerisi, her öğrenci için, enstitü anabilim dalı başkanlığı; anabilim dalı akademik kurul kararı ile, öğrencinin derslerini ve seminerini başarıyla verdiği dönemi takip eden dönemin ders kayıtları başlamadan on beş gün öncesine kadar enstitüye önerilir. Belirtilen tarihte tez önerisi verilmez ise bir sonraki dönemde verilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce incelendikten ve uygun görüldükten sonra ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Şeklen uygun görülmeyen tez önerileri reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, aynı öneriyi yeniden hazırlayarak sunabilir. Aynı önerinin yeniden reddedilmesi durumunda, tez önerisinin değiştirilmesi zorunludur.

(5) Tez konusunda değişiklik, danışman ve anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Tez konusu değişmesi durumunda, tez önerisi yeniden hazırlanır.

(6) Derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla üç yıl geçirmemek kaydıyla, daha önce yüksek lisans programında ders alan öğrencilerin, almış oldukları dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir. Zorunlu ders yüküne saydırmada 44 üncü maddede yer alan şartların sağlanması gerekir.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(8) Derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenci tez aşamasına geçebilir. Kredilerinin eksik olması veya seminerinde başarısız bulunması durumunda, öğrenci tez dönemine geçiş yapamaz. Bu fıkra hükmü, doktora ve sanatta yeterlik programları için de uygulanır.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırdığı derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili ve seminer dersini başarıyla tamamlamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezuniyet şartlarını yerine getirmek kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olabilir.

Danışman atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı; anabilim dalı akademik kurul kararı ile ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı ilgili enstitüye önerir; danışmanın atanması ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanı bu görevi yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden atanabilir. Bu durumda, ders ve benzeri ücretler birinci danışmana ödenir. Profesör ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı ile öğretim üyelerinin danışman atanabilmeleri için aranan kriterler YÖK kararları doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın veya bilim alanı ile ilgili konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan ya da başka bir üniversitedeki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

 (3) Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman değişikliğine gidilebilir. Bu fıkra hükmü, doktora ve sanatta yeterlik programlarında da uygulanır.

(4) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı dört saatlik bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı dersine ilişkin esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Danışman; tezin yazım kurallarına uygun olarak tamamlandığına dair formu kayıttan geçirerek muhtemel sınav tarihi ile beraber asıl ve yedek jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda spiralli olarak tez kopyalarını ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazıyla tezin yazım kurallarına uygun olarak tamamlandığını belirten form, orijinallik raporu ve beyan belgesi ile tez kopyalarını enstitüye teslim eder. İlgili tüm belge ve tezler enstitüye iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal raporunu teslim alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

 (3) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri başka bir üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(4) Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin tezi değerlendirebilmelerine imkan tanımak için en az on beş gün süre verilir.

(5) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav en az 45 dakika sürer. Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorma hakkına sahiptir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Fen Bilimleri Enstitüsü için; öğrencinin yüksek lisans tez savunmasına girebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birisini sağlaması gerekir:

a) Tez çalışmasından üretilmiş; Ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide basılmış veya kabul yazısı alınmış en az bir adet yayın,

b) Öğrencinin tez çalışması ile ilgili bilimsel araştırma projesinde görev alması,

c) Ulusal/uluslararası kongre/konferansta tez çalışması ile ilgili sözlü/poster sunmuş/kabul edilmiş olması.

 (11) Tez jürisi, onuncu fıkrada belirtilen çalışmaları tez ile birlikte değerlendirir. Çalışma/çalışmaların tezden üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda, öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Bu durumda, öğrenci teze dayalı olarak onuncu fıkrada belirtilen şartlardan en az birini sağlamak zorundadır. Bu şart/şartları yerine getiren öğrenci, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bu durumu enstitüye bildirir. Yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler aynen uygulanır. Çalışmaların tezden üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır. Bu fıkra hükümleri, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile uygulanmayabilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenci, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak tezini yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin bir adet spiralli kopyasını enstitüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda gerekli değişiklikler öğrenci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim edemeyen öğrenciye, enstitü müdürlüğünce en fazla bir ay daha süre verilir. Şekli inceleme sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra, öğrenci yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını enstitüye teslim eder. Enstitü müdürü tarafından tezin onaylanması sonrası, tezin PDF formatında bir kopyası elektronik ortama aktarılır ve tez veri girişi izin formunu öğrenci enstitüye teslim eder. Tez savunmasında başarılı olduktan sonra, tezini bir ay içerisinde teslim etmeyen ya da mazeret belirterek ek süre talep edenler, verilebilecek ek süre sonunda tezini enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlayıp teslim etmemeleri durumunda bu koşulları yerine getirene kadar diplomalarını alamaz.

 (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar, Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

(5) Enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de tezi uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

(6) İki veya daha fazla üniversite arasında ortak protokol ile yürütülen yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencinin diploması ilgili protokole uygun olarak yürütücü enstitünün müdürü ve yürütücü enstitünün bağlı bulunduğu üniversitenin rektörü tarafından imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandıran ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren bir programdır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Tüm derslerini başarıyla tamamlamış bulunan öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda veya yaz döneminde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinde başarılı olan öğrenci, dönem projesini enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve orijinallik raporu ve beyan belgesini ekler, bu belge öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır. Dönem projesi, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade eder. Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan tezsiz yüksek lisans ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans öğrencilerinin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Anabilim dalı akademik kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarına öğrenci kabulü ve diğer hükümlerle ilgili usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Bu programla ilgili derslerin belirlenmesi, derse devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde enstitüye teklif eder. Danışman atanması, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Profesör ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı ile öğretim üyelerinde danışman atanabilmek için aranan kriterler ve her bir öğretim üyesine ödenecek danışmanlık ve benzeri ücretler YÖK’ün kararları doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tez yazım kılavuzuna uygun şekilde başarıyla tamamlayan öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Dönem projelerinin tez yazım kılavuzuna uygunluğu enstitü tarafından şeklen incelenir. Şeklen uygun bulunmayanlar gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade edilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar, Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. Bu konuda sınav yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar anabilim dalına aittir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir, eksik krediler tamamlattırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

 (2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Seminer dersi, yalnızca bir defa, ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tarafından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve orijinallik raporu ve beyan belgesini ekler, bu belge öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları 15 gün içerisinde gerekli değişiklikler yapılmak üzere öğrenciye iade eder.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersleri, kredi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünden en az 80 ALES puanı almaları zorunludur. (Lisans derecesiyle doktora programına başvurunun yapılıp yapılamayacağına, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.)

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen YDS ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, (lisans derecesi ile başvuranlar için %25’i), tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yazılı ve/veya mülakat sonucunda yapılacak bilim sınavı notunun %25’inin toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 70 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı notu 70’ten daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Doktora başarı puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istendiği takdirde taban puan ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tıp Fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları veya sayısal puan türünden en az 55 ALES puanı almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve sayısal puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) YDS sınavından 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından bu puana muadil bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre ve anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yükseltilebilir.

ç) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamaları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

d) Tıp Fakültesi mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ALES veya temel tıp puanının %50’si ve mülakat sınavı sonucunun %25’i; diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ALES puanının %50’si ve mülakat sınav sonucunun %25’i alınarak doktora programına giriş puanı hesaplanır. Ancak, adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de bilim sınavı notunun en az 70 puan olması gerekir. Bilim sınavından 70’ten daha düşük puan alanların başarı puanları hesaplanmaz.

e) Doktora başarı puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Adaylardan istenecek diğer belgeler, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Üniversitenin veya ilgili enstitünün internet sayfası üzerinden ilan edilir.

 (7) Sanatta yeterlik çalışmasına; birinci fıkrada yer alan doktora programına kabuldeki esaslara uygun olarak öğrenci alınır.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanın, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde atanması zorunludur. Dersler danışmanın önerisi ile öğrenci tarafından otomasyon sisteminden seçilir.

 (2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın veya bilim alanı ile ilgili konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Profesör ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı ile öğretim üyelerinin danışman atanabilmeleri için aranan kriterler YÖK kararları doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner programları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Ders ve benzeri ücretler birinci danışmana ödenir.

(4) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı dört saatlik bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder.

(5) Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman veya tez konusu değişikliği yapılabilir. Tez konusu değişmesi durumunda tez önerisi yeniden hazırlanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlıklarından gelen muhtemel tarihler de dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere, danışman dahil beş asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman yeterlik sınavı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. Ancak, oluşturulan tüm jüriler Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca saklanır, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir ve talep halinde enstitüye iletilir. Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Sınav dokümanları ilgili anabilim dalı başkanlığında muhafaza edilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili anabilim dalı kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az yedi adet ders ve yirmi bir krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci; genel not ortalamasının da 3,00 veya daha fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci tez çalışmasına kayıt yaptırır ve bu Yönetmeliğin yüksek lisans hükümlerine tabi olur.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı, aynı zamanda tez izleme komitesi başkanıdır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya reddi yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce incelendikten ve uygun görüldükten sonra ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Şeklen uygun görülmeyen tez önerileri düzeltilmek üzere iade edilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine enstitünün belirlediği formatta yazılı bir rapor sunar. Toplantı; Ocak-Haziran dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise Kasım ayından önce yapılmaz. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayan veya bir ay önceden tez izleme komitesine raporunu vermeyen ve bu nedenle tez izleme komitesi toplanamayan öğrenciler başarısız sayılır. Tez çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenciler tez izleme komitesince değerlendirilmeye alınmaz. Tez izleme komitesince değerlendirmeye alınmayan öğrenci başarısız sayılır.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanı tezin yazım kurallarına uygun tamamlandığına dair formu kayıttan geçirerek asıl ve yedek jüri üyelerinin sayısından bir fazla spiralli olarak tez kopyalarını ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin yazım kurallarına uygun tamamlandığını belirten form ve beyan belgesi ve tez kopyalarını enstitüye teslim eder. İlgili tüm belge ve tezler enstitüye iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu teslim alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olması gerekir.

(4) Öğrencinin tezini anabilim dalı başkanlığına teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından muhtemel jüriler enstitüye önerilir. Enstitü, önerilen üyelerde değişiklik yapabilir. Jüri tespiti, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi de belirlenir. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin tezi değerlendirebilmelerine imkân tanımak için en az bir ay süre verilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. Bu hüküm tez izleme komitesinden oluşan jüriler için de uygulanır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika sürer. Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak soru soramazlar.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadırlar. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası (Fen Bilimleri Enstitüsü için SCI, SCI-Expanded) indekslerde taranan dergilerde en az bir makale yayımlamış olma veya yayına kabul edilmiş olma şartı aranır. Tez jürisi, bu çalışmaları tez ile birlikte değerlendirir. Çalışma/çalışmaların tez çalışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda, öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Bu durumda, öğrenci teze dayalı yeni bir bilimsel yayın yapmak zorundadır. Yayın koşulunu yerine getiren öğrenci, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bu durumu enstitüye bildirir. Yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler aynen uygulanır. Yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır. Bu fıkra hükümleri, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile uygulanmayabilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenci, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak tezini yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin bir adet spiralli kopyasını enstitüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda gerekli değişiklikler öğrenci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim edemeyen öğrenciye, enstitü müdürlüğünce en fazla bir ay daha süre verilir. Şekli inceleme sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra, öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü müdürü tarafından tezin onaylanması sonrası, tezin PDF formatında bir kopyası elektronik ortama aktarılır ve tez veri girişi izin formunu öğrenci enstitüye teslim eder. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, (Enstitüde anabilim dalı olarak temsil edilip de ilgili fakülte/yüksekokulda anabilim veya bilim dalı bazında temsil edilen programlarda, öğrenciye danışmanlık yapan öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu fakülte/yüksekokuldaki anabilim veya bilim dalı da diplomada belirtilebilir), mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar, Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

(4) Tezi, enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının en az 55 olması gerekir. İlgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Diğer şartlar bu Yönetmelikte yer alan doktora programı ile aynıdır.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversitenin kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığından gelen muhtemel tarihler de dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere, danışman dahil beş asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman yeterlik sınavı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. Ancak, oluşturulan tüm jüriler Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca saklanır, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir ve talep halinde enstitüye iletilir. Sanatta yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Sınav dokümanları ilgili anabilim dalı başkanlığında muhafaza edilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen ve en az yedi adet ders ve yirmi bir krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci; genel not ortalamasının da 3,00 veya daha fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırır ve bu Yönetmeliğin yüksek lisans hükümlerine tabi olur.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez veya sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı, aynı zamanda tez izleme komitesi başkanıdır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez veya sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce incelendikten ve uygun görüldükten sonra ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Şeklen uygun görülmeyen tez önerileri düzeltilmek üzere iade edilir.

(3) Tez veya sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez veya sanatta yeterlik çalışma önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Toplantı; Ocak-Haziran dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise Kasım ayından önce yapılmaz. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez veya sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanı tezin/çalışmanın tamamlandığına dair formu kayıttan geçirerek asıl ve yedek jüri üyeleri kadar spiralli olarak tez/çalışma kopyalarını ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin/çalışmanın tamamlandığını belirten form, orijinallik ve beyan belgesi ve tez/çalışma kopyalarını enstitüye teslim eder. İlgili tüm belge ve tezler enstitüye iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz. Danışman tezin/çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi/çalışmayı enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu tez/çalışmaya ilişkin intihal yazılım programı raporunu teslim alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez/çalışma Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin/çalışmanın istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin/çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri/çalışmaları anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. Bu hüküm tez izleme komitesinden oluşan jüriler için de uygulanır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika sürer. Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak bu katılanlar soru soramazlar.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadırlar. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, eğitim-öğretim süresince tez/proje, konser/resital ile ilgili en az bir makale yazma, ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya çalışması ile ilgili konser/resital verme koşulu aranır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak tezini/çalışmasını yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin/çalışmanın bir adet spiralli kopyasını enstitüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda gerekli değişiklikler öğrenci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini/çalışmasını yazım kurallarına uygun olarak teslim edemeyen öğrenciye, enstitü müdürlüğünce en fazla bir ay daha süre verilir. Şekli inceleme sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra, öğrenci tezinin/çalışmasının ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü müdürü tarafından tezin/çalışmanın onaylanması sonrası, tezin/çalışmanın PDF formatında bir kopyası elektronik ortama aktarılır ve tez veri girişi izin formunu öğrenci enstitüye teslim eder. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) İlgili enstitü tarafından tezin/çalışmanın tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(3) Tezi/çalışması, enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisine, sanatta yeterlik diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Kabulleri, Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme,

Muafiyet ve Kayıt Dondurma

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite dışındaki diğer üniversitelerden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu dersler her dönem için toplam 3 kredi ya da 6 AKTS’den fazla olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul için adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için programın başladığı ilk 3 hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Bilimsel hazırlıkta alacağı dersler anabilim dalı kurulu tarafından kabul edilerek, bilimsel hazırlık ders kaydı formu doldurulup onaylandıktan sonra enstitü müdürlüğüne Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gönderilir. Bu formlar öğrencinin şahsi dosyasında muhafaza edilir.

 (6) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir. Bilimsel hazırlıkta okutulacak dersler yüksek lisans için lisans derslerinden, doktora için yüksek lisans derslerinden seçilir.

(7) Bilimsel hazırlığı başarı ile tamamlayan öğrenci, yüksek lisans veya doktora programı için normal ders dönemi olan iki dönemi tüm şartları ile birlikte tamamlaması gerekir. Programdan başarısız olan lisansüstü öğrencilerinin enstitü ile ilişikleri kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Bir üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde başvurması şartıyla ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler; sadece enstitüye kayıtlı lisansüstü öğrenciler için ilgili yarıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilirler. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin her dönem AKTS toplamı 12, iki dönemin toplamında da 24 AKTS’den fazla olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenciler seminer, uzmanlık alanı ve danışmanlık gibi dersleri alamazlar. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına ve disiplin kurallarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde, diğer lisansüstü öğrencilerine uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek zorundadırlar.

 (3) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin sınavlara girip başarılı olmaları durumunda, başarılı olunan derslere ilişkin kendilerine başarı belgesi verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir üniversitedeki eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını ve tüm derslerini başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabulü için başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için 70, doktora için 75 veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca, öğrenci ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını da sağlaması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyıl başlama tarihinden en az on beş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur (2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin akademik kadrolarına yerleşen öğrencilerde bu süre aranmayabilir). Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlığına gönderilerek en geç iki hafta içerisinde görüş bildirmesi istenir. Bu görüş, Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir. Öğrencinin eksik kalan AKTS’si kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde tamamlanır.

(5) Tez döneminde olan öğrenci yatay geçiş talebinde bulunamaz. Ancak, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin akademik kadrolarına yerleşen öğrencilerin durumu anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuç enstitüye bildirilir.

ÖYP ile gelen öğrenciler

MADDE 36 – (1) ÖYP aracılığı ile gelen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup akademik dönem başında müracaat etmeleri ve giriş sınavlarına girmeleri esastır. Ancak özel durumlarda, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde başvurmaları halinde durumları Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilebilir. İki hafta geçtikten sonra başvuru yapanların durumu bir sonraki dönem değerlendirilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını asıl ve yedek kazanan adayların listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde otomasyon sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmak zorundadır. Ders kayıtları, danışman onayından sonra kesinlik kazanır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç gün içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydı yenilemesi yaptıramaz, derslere ve seminerlere giremez.

(3) Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili yarıyıl programında açık olan başka dersleri AKTS sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik ancak, anılan süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Sınavlar

MADDE 39 – (1) Sınavlar, bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Teorik derslerin sınavları yazılı, teorik-uygulama derslerin sınavları yazılı-uygulama ve sadece uygulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı-uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınavlar akademik ilkelere uygun olarak adaylara ödev verilerek de yaptırılabilir. Sınavın yazılı olması durumunda, öğrenci sınava, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Yazılı sınav notları veya ödev şeklinde değerlendirilen sınavların notları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğretim elemanı/üyesi tarafından otomasyon sistemine girilir. Yazılı sınavlarda belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. İlan edilen tarihler arasında sınav sonuçlarını otomasyon sistemine girmeyen öğretim elemanı/üyesi, mazeretini dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir. Bu başvuru, Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Ara sınavın yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %40, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek lisans programında en az CC (2,00), doktora/sanatta yeterlik programında en az CB (2,50) olması gerekir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı/üyesi tarafından saklanır veya dönem sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Sınav evraklarının iki yıl süreyle saklanması zorunludur. Sınav evraklarının saklanıp saklanmadığı, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Maddi hatalar için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dönemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Ortalama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belirtilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi dersler dikkate alınmaz.

(2) Danışman tarafından belirlenen ders yükünü, enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini, her program için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen maksimum sürede tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde, AKTS gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanabilir.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Not              Katsayı          Puan

AA              4,00               90-100

BA              3,50               85-89

BB              3,00               80-84

CB              2,50               75-79

CC              2,00               70-74

DC              1,50               60-69

DD              1,00               50-59

FD              0,50               25-49

FF               0                   0-24

FZ               -                    (Devamsız)

YR                                    (Yeterli/Danışmanlık)

YZ                                    (Yetersiz/Danışmanlık)

BR                                    (Başarılı/Seminer, uzmanlık, dönem projeleri)

BZ                                     (Başarısız/Seminer, uzmanlık, dönem projeleri)

(5) Sınav sonuçları, otomasyon sisteminden girildikten sonra çıktısı alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir ve başkanlıkça iki yıl süreyle saklanır. Gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir. Sınav notlarının öğretim elemanı/üyesi tarafından değiştirilmesi talepleri, sınav/ödev evraklarına ekli bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu sınav evraklarını inceleyerek kesin kararını verir.

Mazeret sınavları

MADDE 41 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile mazeret sınavı yapılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Öğrencinin mazeret sınavına katılabilmesi için sınavın yapıldığı gün mazeretli olduğunu resmi olarak belgelemesi zorunludur. Mazereti, ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler, sağlıkla ilgili mazeretlerini, herhangi bir sağlık kurumundan alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

Derse devam, yoklamalar ve ders tekrarı

MADDE 42 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu ve uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmiş sayılmazlar ve sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

(2) Devam yoklamaları, öğretim elemanı/üyesi tarafından otomasyon sistemi üzerinden en geç dönem sonunda, final sınavından önce girilir. Dönem sonunda otomasyon çıktısı alınarak anabilim dalında iki yıl muhafaza edilir. Gerekli durumlarda enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

(3) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler, ancak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(4) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(5) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(6) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin, daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(7) Zorunlu derslerden başarısız notu alan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler, bu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerden başarısız notu alan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler, bu dersi tekrarlar veya bu derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile aynı kredi/AKTS’de başka seçmeli dersler alabilir.

(8) Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.

Sınavlarda kopya

MADDE 43 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Muafiyet

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya diğer bir üniversitedeki lisansüstü programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 40 ıncı maddede belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir. Ders muafiyetinde içerik ve AKTS uyumu esastır.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca intibakları ve/veya muafiyetleri uygun görülen derslerin notları bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına çevrilerek öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için dersi alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Ders kredileri

MADDE 45 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Seminer dersi kredisiz olup transkript ortalamasında başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar. Öğrencinin azami öğrenim süresine kadar kayıt yaptırdığı dönemlerde devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Danışmanlık kredisiz olup, transkripte yeterli olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlikte danışmanlık, kayıt yaptıran her bir öğrenci için haftada bir saat ders yükü olarak hesaplanır.

Kayıt dondurma

MADDE 46– (1) Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programında öğretimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, programa devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde başvurulması şartıyla en fazla iki yarıyıla kadar (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler de en fazla üç yarıyıl), danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak koşuluyla dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, Enstitü Yönetim Kurulunun kabul kararı verdiği yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. Kayıt dondurma süresi, toplam eğitim süresine dahil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.

b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

İlişik kesme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan ilişik kesme hükümlerinin dışında ayrıca aşağıda belirtilen durumlarda da öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.

b) Kendi isteği ile kaydını sildirenler.

Etik ihlal

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bilimsel çalışmalarda (tez, proje ve benzeri) YÖK’ün bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerinde yer alan etik ihlallerden birisinin her hangi bir etik kurul tarafından tespit edilerek Enstitüye bildirilmesi durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin enstitüsü ile ilişiği kesilir, halen yürütülen çalışması durdurulur, çalışması tamamlanmış ise iptal edilir, öğrenciye diploma verilmişse, diploma iptal edilir ve bu durum Rektörlüğe bildirilir.

(2) Tez, seminer, dönem projesi ve benzeri diğer yazılı materyallerde intihali önlemek için intihal programlarının kullanılması ile ilgili usul ve esaslar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 49- (1) Enstitünün öğretim dili Türkçedir. Ancak farklı dillerde de eğitim yapılabilir. Farklı dillerde eğitim, ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılır.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda seminer, dönem projesi ve tezlerin farklı dillerde hazırlanması ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir. Farklı dillerde seminer ve tezlerin hazırlanmasına karar verildiğinde, danışman, tez izleme komitesi ve tez jürileri için aranacak şartlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 50 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya veya yazmaya yardımcı kişi veya araçlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sağlanır.

Disiplin

MADDE 51 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 52 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğrencinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya enstitüde ilan edilmek suretiyle duyurulmuş sayılır. Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu enstitüye bildirmemiş, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran öğrenciler; bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami sürelerin belirlenmesinde YÖK kararları dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.