9 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30296

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİN

İNCELENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.