9 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30296

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir. Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uygulama ve/veya laboratuvar dersleri hariç, daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler söz konusu ders/dersler için o yarıyılda/yılda ders kaydı yaptırmak ve bu ders/dersler için yapılan tüm sınavlara girmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanların, merkez kampüste Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, merkez kampüs dışında ilgili dekanlığa/müdürlüğe kendilerinin veya vekillerinin bir dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekir. Bu yolla kaydı silinen öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırıp, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ikinci veya daha üst sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için, 7 nci maddenin ikinci fıkrası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası, 27 nci maddenin birinci fıkrası ile 43 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2017

30126