9 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30296

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (HASTANE) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/1998 tarihli ve 23379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hastane Başmüdürü, birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan Hastane Müdürlerinden bir kişiyi Hastane Başmüdürü Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Hastane Başhekimine önerir. Hastane Başhekimi bu öneriyi Hastane Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektör onayına sunar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.