8 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30295

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MÜDAM): Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Munzur Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; alanında uzman Üniversite akademik personelinin bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri için gereken deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimini, bakımını ve kullanımını sağlamak, Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda gereken altyapı ve teknik desteği sunmak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Deney hayvanlarının ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesini, yetiştirilmesini, tedarik edilmesini, bakım ve barındırılmasını sağlamak.

b) Uygulama yapacak araştırmacıların, deney hayvanı kullanım süreçlerini yerel ve evrensel etik kurallarına uygun olarak yürütmelerini sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak eğitim, araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, devam etmekte olan çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamak.

ç) Deney hayvanlarının eğitim ve araştırmalarda kullanımı için amaca uygun modern uygulama laboratuvarları kurmak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, konuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlamak ve/veya yayımlamak.

e) Deney hayvanlarının hayvan refahına uygun hijyenik ve teknik özelliklere sahip ortamlarda sağlıklı olarak yetiştirilmeleri için Merkeze bağlı barınaklar açmak.

f) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan hayvan türlerinin üretilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bünyesinde üretilmeyen hayvan tür ve soylarını, ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içi/yurt dışı üreticilerden temin etmek.

g) Merkezin sahip olduğu deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşiv oluşturmak.

ğ) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

h) Merkezin amaçları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi birimin tüm sevk idaresinde Müdüre birinci derece yardımcı olmak ve Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdüre vekalet etmektir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki Müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

d) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını ve sunulacak her türlü hizmete ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkeze, Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.