8 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30295

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (AKÜ-KAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, küresel gelişim ve değişim sürecinde kadın etkinliği bilincini artırmak ve Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu dinamik bir insan profili geliştirmede kadın-erkek işbirliğini öne çıkarmak, kadınlar ve erkekler arasındaki fırsat eşitliği kadar onların farklı bir birey olduklarının kabul edilmesinin önemini açığa çıkarmak, kadın haklarını özellikle de akademide kadın çalışanların mevcut haklarını korumak ve savunmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve mesleki yaşamındaki konumlarıyla ilgili olarak bilimsel araştırmalar yapmak, yeni yöntemler uygulamak ve elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, süregelen çalışmaları desteklemek,

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın çalışmaları konusunda; ulusal ve/veya uluslararası çalıştay, panel, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve benzeri çalışmaları takip etmek,

c) Kadın çalışmaları konusunda araştırma yapan ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları konusunda araştırma yapanların bir araya gelmesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek,

ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek,

d) Kadın çalışmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak,

f) Akademik personel ve Üniversite öğrencilerini, Merkezin amaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,

g) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Afyonkarahisar ilindeki kadınların durumunu belirleyecek araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak,

ğ) Kadın çalışmaları konusu ile ilgili arşiv oluşturmak ve konuyla ilgili bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak,

h) Toplumsal hayata ve çağdaş yaşama etkin bir biçimde katılamamış olan kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak,

ı) Kadın haklarıyla ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak,

i) Tüm mesleki alanlarda istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yürütmek, bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak,

j) Alanında başarılı çalışmalar yaparak topluma önemli katkılarda bulunan kadınların Merkez ile iletişimlerini sağlamak ve deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak,

k) Kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda araştırma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

c) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Merkezin çalışmalarıyla ilgili özel ve kamu sektöründeki kuruluşların ya da sivil toplum örgütlerinin Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen yedi kişilik temsilcilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısıyla toplanır. 

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili yeni çalışmaları, önerileri, proje imkânlarını ve işbirliğini sağlamak.

Akademik birim temsilcileri

MADDE 11 – (1) Akademik birim temsilcileri Üniversite bünyesindeki her akademik birimi temsilen bir öğretim elemanından oluşur. Temsilciler, Yönetim Kurulunun önerisiyle Müdür tarafından belirlenir.

(2) Akademik birim temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Akademik birimler ile Merkez arasındaki iletişimi sağlamak,

b) Akademik birimlerde kadın akademisyenlerin karşılaştığı sıkıntıları Merkeze iletmek ve çözüm önerileri sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.