8 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30295

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEVECİLİK

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/l981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Anadolu’da hem konar-göçer yaşam, hem de ticari yük taşımacılığında önemli işlevler gören, ancak endüstrileşme ile birlikte genel olarak ekonomik yaşamda etkisi azalmasına rağmen Batı Anadolu’da kültürel ve sosyal yaşam içinde hala önemli bir yere sahip olan devenin; varlığını korumak ve geliştirmek için bilimsel araştırmalar yapmak, mevcut deve popülasyonlarının fizyolojik ve morfolojik özelliklerini tanımlamak, saf ve melez genotiplerin üretilmesine katkı sağlamak, sağlık sorunlarına çözüm bulmak, devecilik kültürü ve deve güreşleri konusunda kapsamlı araştırmalar yapmak, bu alanlarda çalışan araştırmacıları desteklemek, barınak ve laboratuar gibi tesisler kurmak suretiyle genetik ve kültürel mirasının devamlılığını sağlamak, böylece yörenin folklorik değer ve zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, öncelikle Çanakkale ilinden başlayarak Antalya iline kadar devam eden kıyı şeridi boyunca yaygın olarak bulundurulan deve ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar uzanan devecilikle ilgili geleneksel yapı ve kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapmak,

b) Kıyı bölgelerinde bulundurulan develerin genetik, morfolojik, fizyolojik, biyolojik ve biyokimyasal özellikler bakımından tanımlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

c) Develerin yetiştirilmesi, ıslahı ve beslenmesi gibi konularda bilimsel araştırmalar yapmak, genellikle güreş devesine sahip olmak isteyen kişilerin talebini karşılamak için çalışmalar yapmak,

ç) Develerin genellikle geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılan sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, sağlık koruma konularında deve sahiplerini bilinçlendirmek,

d) Daha çok geleneksel biçimde üretilen ve değerlendirilen deve eti, sütü ve yünü konusunda çalışmalar yapmak,

e) Güreş dışında develerden yarış, gezi gibi farklı sosyal ve turizm amaçlı yararlanma yollarını araştırmak,

f) Deve güreşleri konusunda geleneklere de bağlı kalınarak rasyonel kuralların belirlenmesi ve kurumsallaşmanın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, kurs gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek,

ğ) Yurt içinde ve dışında başta Birleşmiş Milletlere bağlı ilgili kuruluşlar olmak üzere, uygulama ve araştırma merkezleri, istasyonlar, yetiştirme kulüp ve çiftlikleri ile işbirliği yapmak,

h) Devecilikle ilgili karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak,

i) Deve ve devecilik ile ilgili dokümantasyon merkezi kurmak ve ilgililer için yazılı ve görsel dokümanlar hazırlamak, başta çocuklar olmak üzere toplumun değişik kesimlerinde deve konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce değiştirebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede devamlı statüde çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek,

ç) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

e) Merkez bünyesinde görev yapan personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak,

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek toplantı gündemini oluşturmak,

g) Merkezin, Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Yurt içi ve dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklif edeceği altı aday arasından Senato tarafından seçilen ve görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır ve süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri seçilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda yıllık çalışma programını Danışma Kurulunun kararları ve önerilerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Merkezin bir yıllık bilimsel ve idari çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak,

c) Yıllık faaliyet raporlarını onaylamak,

ç) Eğitim, araştırma, kurs, kongre gibi bilimsel ve diğer bazı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili kararlar almak,

d) Müdürün görüş ve onay istediği konularda değerlendirmeler yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya yardımcısının başkanlığında, Müdür ve Müdür Yardımcısı, Üniversitenin Ziraat, Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin her birinden yönetim kurullarınca üç yıl için seçilen ikişer üye ile Üniversite dışından deve yetiştiriciliği ve devecilik kültürü ile yakından ilgili kişilerden, Üniversite Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilen iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu toplam on bir kişiden oluşur ve yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün talep ve önerileri üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.