7 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30294

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan tezli ve tezsiz yüksek lisans  programlarında en az 60 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavlarından 60 puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar. Ancak; ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile yabancı dil puanı yükseltilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve  jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yılda 2 kez yapılır ve yapılacağı tarihler akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavına bu fıkrada belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın   süresi en az  90, en çok 180 dakika, sözlü sınavın süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(4) Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(5) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizce ve/veya Türkçedir. Dersin işleyişi, ödevler, sınavlar, proje ve tez çalışmaları programın yürütüldüğü dil ile aynı olmak zorundadır. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de öğrenim yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2016

29886

2-

10/10/2017

30206

3-

1/11/2017

30227