7 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30294

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ POLİMER TEKNOLOJİLER VE

KOMPOZİT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin iki numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu Başkanı: Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede Merkezin faaliyet alanına giren konularda fen bilimleri, mühendislik ve sağlık bilimlerinde araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak; bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversite bünyesindeki birimlerle birlikte laboratuvarların kullanımında eşgüdümü sağlamak ve araştırma-geliştirme olanaklarını geliştirmek ve güçlendirmek,

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma ve uygulama birikimine uygun teknoloji ile ilgili programlar açılmasını önermek ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çağdaş teknolojiler ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

c) Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırma ve destek programları oluşturmak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile projeler geliştirmek ve işbirliği yapmak,

d) Proje fikirlerini gözden geçirmek ve pratik araştırma-geliştirme becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede bir proje kültürü oluşturmak,

e) Merkezin faaliyet alanındaki konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, araştırmaları ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,

g) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle araştırma-geliştirme faaliyetlerini geliştirici önerileri derlemek, iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek,

ğ) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek,

h) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni gelişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,

ı) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar arasından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek,

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek,

e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Müdür ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, şartlara uygun bir öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Başkanı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine ilişkin kararlar almak,

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, ihtiyaç olduğunda Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.