7 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30294

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TÜKETİCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılmayan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2014

29052