7 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30294

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Anabilim dalı: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı anabilim dallarını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı kurulunu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

e) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

f) Bütünleme sınavı: Öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir sınav hakkını,

g) Dekan: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ğ) Ders yılı/Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

h) Fakülte: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

j) Final sınavı: Derslere devam eden klinik/pratik uygulamaları başarı ile tamamlayan öğrenciler için dönem sonunda yapılan sınavı,

k) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Biruni Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ve YÖK kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği veya  noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemiş olması gerekir. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler, kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci

MADDE 8 – (1) Fakültede yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacıyla Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını ve kayıtlı olduğu üniversitenin izin vermiş olduğunu belgelemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Fakültede Üniversite içi ya da üniversiteler arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.  Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Ders muafiyetleri

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihte başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde yer aldığı komisyonun önerisi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır. Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf notu yoksa 28 inci maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve AGNO’ya dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve eğitim komisyonunun görüşleri alınarak, Rektörlükçe hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.

Akademik kayıt süresi

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 15 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ücrete tabidir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Normal süresinde mezun olamayan öğrenciler, kayıt olacakları derslere ve sınavlara ilişkin öğrenim ücretini, derslerin AKTS kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(4) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Fakülte eğitim komisyonu

MADDE 17 – (1) Fakülte eğitim komisyonu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. Bu amaçla Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 18 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 19 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam beş yıldır. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir ve sınıf geçme sistemi uygulanır.  Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(2) Eğitim-öğretim yılının ilk üç yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son iki yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir.

(3) Eğitim ve öğretimlerini beş yıl sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

(4) Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Öğretim yılı

MADDE 20 – (1) Fakültede bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az yirmi sekiz, en çok otuz iki haftadan oluşur.

Dersler

MADDE 21 – (1) Dersler; mesleki zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu dersler ve klinik uygulamalar olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.

(2) Mesleki zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler; alan ve Üniversite seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bunlardan;

a) Alan seçmeli dersler;  öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Üniversite seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleridir. 

(5) Klinik (pratik) uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalardır.

(6) Derslerin zorunlu, seçmeli veya ön koşullu olmaları, ders saatleri, kredileri ve AKTS kredileri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Sınıf/ders geçme ve ön koşul

MADDE 22 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.

(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder.

(3) Ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ara sınava girmek koşulu ile ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler ve bu sınavları üçüncü sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadırlar aksi takdirde dördüncü sınıftan ders almazlar.

(4) Eğitim-öğretim planlarında yer alan derslerin yürütülmesi konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile ilave şartlar konulabilir. 

Derslere devam

MADDE 23 – (1) Pre-klinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal saatlerin %30’undan, klinik/pratik uygulama saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersten devamsızlıktan kalmış olur ve ilgili dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz.

(2) Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava giremeyecek öğrencilerin listesi, final sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülme Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi

MADDE 24 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik/pratik uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının asgari %70 oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili ana bilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Klinik/pratik uygulamasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Klinik dersler

MADDE 25 – (1)  Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav, final ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya ana bilim dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.

(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan Erasmus ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders (staj) yapılması kabul edilmez. Erasmus ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

Dördüncü sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı

MADDE 26 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci final sınav tarihine kadar klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz.

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla beş iş günü süre verilir. Bu sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen asgari klinik uygulama oranlarını, dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır, final, bütünleme sınavlarına alınmaz. O klinik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

Beşinci sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı

MADDE 27 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik uygulamalarını tamamlayamayan öğrenciler klinik/pratik uygulama sonu sınavına giremez. Klinik ders süresi içinde ana bilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamaların %70 oranını tamamlayan öğrenciler, eksik işlerini verilen sürede tamamlamak şartı ile bütünleme sınavına girebilir, başarısız olunması durumunda klinik/pratik uygulama tekrarına kalırlar.

(2) Klinik/pratik uygulama tekrarında başarısız olanlar, akademik takvimde belirtilen tarihte başlayarak ikinci klinik/pratik uygulama tekrarını yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu

MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ders başarı notu; teorik derslerde ara sınav not ortalamasının %30'u, derse hazırlık çalışmaları notunun %10’u, final sınav notunun %60'ı, klinik/pratik uygulamalı derslerde ara sınav notunun %40’ı, final sınav notunun %60’ının toplanması sonucunda elde edilir. Ayrıca öğrencilerin başarılı olabilmeleri için final veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

(2) Bütünleme ve klinik/pratik uygulama tekrarı sınav sonuçları final sınav sonuçları gibi işleme konulur.

(3) Sınav notları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Harf Notu                 Katkı sayısı              Puan

AA                           4,00                         90-100

BA                           3,50                         85-89

BB                            3,00                         75-84

CB                            2,50                         70-74

CC                            2,00                         60-69

FF                            0,00                         0-59

FD                            0,00

FG                            0,00

E                               0,00

(4)  Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girmedi.

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, muafiyet sınavı,  mazeret sınavı ve bütünleme sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınava alınmazlar. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Durumları Dekanlık tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve/veya zorunlu iş yükünü tamamlayan öğrencilere final hakkı tanınır. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.

d) Not yükseltme sınavı: Yarıyıl/yılsonu sınavında başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla CC olan notlar için yapılan sınavdır. Bu sınavdan alınan en son not geçerlidir. Bu sınava girebilmek için öğrencinin akademik takvimde ilan edilen sürede başvuru yapması gerekir.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az CC alması gerekir. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez. Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2,00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Ortak zorunlu dersler için 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanan mezun olamayan öğrenciler istedikleri takdirde aşağıdaki belirtilen haklardan birinden yararlanmak için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçeyle başvururlar: 

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya üniversite seçmeli ders veya dersler arasından seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak,

b) Ortak zorunlu veya üniversite seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek ders sınavına girmek.

(5) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 30 – (1) Sınav sonuçları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içinde maddi hata gerekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğüne iletilir.

Klinik/pratik uygulama sınavları

MADDE 31 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf, klinik/pratik uygulama dönemidir. Dördüncü ve beşinci dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu klinik/pratik uygulama için bütünleme sınav hakkı verilir.

Mazeret sınavı

MADDE 32 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Derslere devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Klinik/pratik uygulama sonu ve klinik/pratik uygulama bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Disiplin, İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet koşulları

MADDE 33 – (1) Diş Hekimliği programdan mezun olabilmesi için eğitim-öğretim planının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış olması ile birlikte ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 34 – (1)  Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki yıldaki bütün derslerini ve sınavlarını başararak AGNO’larının 2,00 olması gerekir. İlk iki yıldan sonra öğrenimlerine devam etmeyenlere istekleri halinde, temel bilimlerde ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara ise diş hekimliği yüksek lisans diploması ile Diş Hekimi unvanı verilir.   

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda öğrenim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Beş yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Kayıt dondurma

MADDE 37 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları fakültelere kayıt dondurma için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları gerekir.

(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısı ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 38 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde ve Fakülte ile Diş Hekimliği mesleğinin şartlarına uygun olması gerekir. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.