6 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30293

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. B- veya daha düşük not alınan bir ders, bu dersten C veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. I veya BÜT işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler, Üniversiteye has özel kurgulanmış olan sektörel eğitim bölümünde verilen dersler (SEC kodlu tüm dersler) ve bitirme projeleri dersleri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. Üniversitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula başvurmaları gerekir:

a) Diğer yükseköğretim kurumunda kendi programına karşılık gelen programın kendi giriş yılına ait ÖSYM taban puanının, kayıtlı olduğu programın kendi giriş yılına ait ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

b) Başvuru için alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin, içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin bir dilekçe ve varsa ilgili akademik birim tarafından belirlenen ek bilgi/belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde sunulması gerekir.

c) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Mezun olunabilmesi için sadece başarısız bir dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenmez. Bu durumda bulunan öğrencilerin ya bütünleme sınavına girerek ya da derse tekrar kayıt olarak başarılı olmaları gerekir.

(3) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlarından başarısız sayılırlar. Öğrencilere; güz ve bahar dönemlerinde, katılamadıkları dönem içi çalışma ve sınavlar için, yaz döneminde ise, katılamadıkları dönem içi veya dönem sonu çalışma ve sınavları için Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Güz ve bahar dönemlerinde, dönem sonu (final) sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrenci için telafi sınavı düzenlenmez; öğrenci bütünleme sınavına alınır. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyenlere telafi sınavı hakkı verilmez. Yaz okulunda bütünleme sınavı düzenlenmez ancak bu maddede belirtilen koşullara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Telafi yöntemine öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa olsun kullanamayan öğrencilere ikinci bir telafi hakkı verilmez. Telafi sebepleri ve bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden otuz gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması durumunda, öğrenciye bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan telafi hakkı verilir.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

(4) Güz ve bahar dönemi sonunda, dönem sonu (final) sınavı olan dersler için bütünleme sınavı düzenlenir. Yaz okulu dönem sonu (final) sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez. Bütünleme sınavlarına ilişkin işlemler aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür:

a) Bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

b) Sadece ilgili dönemde alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir.

c) Final sınavları ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları düzenlenmez.

ç) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen PLACEMENT ve TRACE sınavları, İngilizce hazırlık programı dersleri ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin aldıkları dersler için bütünleme sınavı düzenlenmez.

d) Dersin içerik formunda final sınavına girmek için bir koşul belirtilmişse bu koşul bütünleme sınavına girmek için de aynen geçerlidir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci dersten “F” notu alır ve bütünleme sınavına giremez. Final sınavına girme koşulunu sağlayan ancak final sınavına herhangi bir sebeple girmeyen veya final sınavına girerek dersten başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir, bunu belirtmek için öğrencilere BÜT notu verilir.

e) Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu BÜT olarak açıklanan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.

f) Bütünleme sınavı puanı, final sınavı puanı yerine geçer, ders başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen BÜT notları otomatik olarak “F” notuna dönüşür.

g) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili dersten bütünleme sınavına girilemez:

1) Çekilinen “W” derslerin bütünleme sınavına girilemez.

2) Eksik (Incomplete) “I” notu olan derslerin bütünleme sınavına girilemez. Eksik çalışması olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için “I” yerine “BÜT” notu verilmesi gerekir.

3) Geçer not alınan derslerden not yükseltme ve benzeri amaçla bütünleme sınavına girilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) BÜT (bütünleme); final sınavına girme koşulunu sağladığı halde herhangi bir sebeple final sınavına girmeyen veya final sınavına girmesine rağmen dersten başarısız olan öğrenciye verilir. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu (final) sınavı puanı yerine geçer, ders başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen BÜT notları F notuna dönüşür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2017

29941