5 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30292

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzaktan eğitim kapsamında iletişim, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak eğitim, koordinasyon, planlama, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin başlıca faaliyet alanları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin etkinliğini artırmak.

ç) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

f) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.

g) Uzaktan eğitim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, süreli/süresiz yayınlar yapmak.

ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak.

h) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; bilgisayar, yazılım, elektronik veya telekomünikasyon mühendisliği alanında lisansüstü eğitim almış Üniversitenin personeli arasından, Mütevelli Heyeti tarafından dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya lisansüstü eğitim almış Üniversite personeli arasından iki kişiyi dört yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre karşı sorumludur.

(5) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini Rektöre teklif edebilir.

(6) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini süre kısıtlaması olmaksızın vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkezin, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari birimleriyle koordinasyonunu sağlamak,

e) Merkezin araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin rol ve işlevleri ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak,

g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak,

ğ) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek,

h) İhtiyaç hallerinde Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, belirlenecek alanlarda ilgili bilim adamı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

i) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülmesini denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ve diğer üniversitelerden lisansüstü eğitim almış kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ile Müdür ve yardımcıları olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak, gerekli hallerde ise olağanüstü toplanır.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Ardı ardına iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

d) 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Müdür tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri belirlenir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan, Müdür gerekli gördüğü takdirde ise olağanüstü toplanır.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin uzun vadeli planları ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek,

c) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları ve uygulama birimlerinin görevleri, görev süreleri ve üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin usuller şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görevlendirmeler.

b) Müdürün teklifi ve Rektörün uygun görüşü üzerine Mütevelli Heyeti onayı ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda lisans ve lisansüstü öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

(3) Gerekli görüldüğü durumlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlardan personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek her türlü alet, araç, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelir kaynakları

MADDE 17 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenekler,

b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Her türlü yardım ve bağışlar,

ç) Diğer gelirler.

Giderler

MADDE 18 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.

Harcamalar

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre şartlı bağış yapılması halinde, bağışta bulunulan kısımla ilgili harcamalar, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan şartlı bağış sözleşmesine göre yapılır.

Sertifikalı etkinlikler

MADDE 20 – (1) Merkez, oluşan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sertifikalı eğitim programları, kurs ve seminerler düzenleyebilir.

(2) Sertifikalı etkinliklerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.