5 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30292

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konularına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Başkan vekili: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan vekilini,

c) Dekan: Işık Üniversitesinin fakülte dekanlarını,

ç) Enstitü Müdürü: Işık Üniversitesi enstitü müdürlerini,

d) Genel Sekreter: Işık Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Kurucu Vakıf: Feyziye Mektepleri Vakfını,

f) Mütevelli Heyeti: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Işık Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Işık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

j) Yüksekokul Müdürü: Işık Üniversitesi yüksekokul müdürlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Üniversitenin temsil yetkisinin devri, kapsamı ve sınırları ile süresi Mütevelli Heyetinin kararı üzerine imza sirküleri belirlenir.

Mütevelli Heyetinin oluşumu

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl için seçilen oniki kişi ve biri Rektör olmak üzere onüç kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinde, devlet memuru olabilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları aranır. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler YÖK’e en geç bir ay içinde bildirilir.

(2) Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup, Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz.

(3) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Vakıf üniversiteleri rektörü dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

(4) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak, Mütevelli Heyetinin belirlediği esaslara göre Başkan ve üyelerine toplantıya katılma huzur hakkı ve yol masrafı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda oniki defayı geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve Mütevelli Heyeti üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz. Mütevelli Heyeti üyelerinin sürelerinin bitmesi ya da başka nedenle ayrılması halinde, yerine Kurucu Vakıf tarafından dört yıl için yeni üye seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin birinin görev süresi bitmeden görevden alınabilmesi, Kurucu Vakıf Başkanı ve Vakıf Yönetim Kurulunun seçtiği birer üye ve Mütevelli Heyetinin seçtiği bir üyeden oluşan üç kişilik komisyonun görüşü alınarak, Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3’ünün çoğunluk kararı ile mümkündür.

Mütevelli Heyetinin toplanması ve kararı

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, ayda en az bir defa toplanır ve kararlar alır.

(2) Mütevelli Heyeti, üye sayısının çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır; katılanların çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği durumunda, Başkanın kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mütevelli Heyeti toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar. Mütevelli Heyeti, kendi üyelerinden birini de raportör olarak görevlendirebilir.

(4) Mütevelli Heyeti kararları, usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) En yüksek karar organı olarak Üniversite iş ve işlemlerini karara bağlamak,

b) Rektör atanma şartlarını taşıyan kişiyi Rektör adayı olarak belirleyerek YÖK’e sunmak,

c) Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma katkısına yönelik olarak çalışmalarını ve yönetimini sağlayan stratejisini, prensip, politika ve planları biçimlendirmek ve saptamak, uygulamaları takip etmek,

ç) Akademik özgürlüğün araştırma, öğretim ve topluma katkıda var olmasını sağlamak,

d) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek ve bunlara uygun gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

e) Üniversitede akademik birimler ve programlar kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin YÖK’e sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve mevcutların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

f) Akademik ve idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

g) Üniversitenin bütçesini hazırlamak, kabul etmek ve bütçenin uygulanmasını izlemek ve denetlemek,

ğ) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek YÖK’e sunmak,

h) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile öğrencilerden alınacak diğer ücretleri tespit etmek ve bunların ödeme şekillerini belirlemek,

ı) Üniversiteye ait taşınır ve taşınmaz malların kontrol ve yönetimini, yeni kaynak yaratılması veya teminat karşılığı kaynak teminini gözetmek ve gerekirse karar vermek,

i) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer tüm personelin sözleşmelerini yapmak, öğretim elemanlarının atamalarını onaylamak, idari personelin terfilerini ve görevden alınmaları hususunda karar vermek,

j) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

k) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde nihai kararı vermek,

l) Üniversite ile işbirliği yapacak diğer üniversite ve kuruluşlarla olan ilişkileri belirlemek, Üniversitenin yurt içi ve dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

m) Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

n) Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesini, seçimini ve atanmasını, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek olarak, belirlediği diğer şartlara göre yapmak,

o) Üniversite bünyesinde daimi veya geçici kurullar kurmak,

ö) 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yürütmek.

(2) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin temsili dâhil, görev ve yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süre ile Rektöre devredebilir.

(3) Mütevelli Heyeti, mali konularda ve bütçenin uygulanmasında yetkili olmak üzere uygun göreceği şekilde ve başkanının Mütevelli Heyeti üyeleri arasından olması kaydıyla bir başkan ve iki üyeden oluşan bütçe ve mali yürütme kurulu oluşturabilir.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan; Başkan da,  aynı süre için iki başkan vekili seçer. Başkan vekillerinin görev süresi Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte sona erer. Süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilirler. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir.

(2) Mütevelli Heyetini Başkan temsil eder.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin dünyadaki gelişmeler çerçevesinde hedeflerinin belirlenmesi ve ülke içinde ve dışında tanıtılması için Mütevelli Heyetine tavsiyelerde bulunan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu en az 20, en fazla 120 üyeden oluşur. Başkan ve Mütevelli Heyeti üyeleri, Kurucu Vakfın mevcut ve eski yönetim kurulu üyeleri ile halen görev yapan Mütevelli Heyeti üyeleri Danışma Kurulunun tabii üyesidirler.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, ağırlıklı olarak Mütevelli Heyetinde görev yapmış üyeler veya Üniversite ya da Işık Liseleri mezunları arasından olacak şekilde ve ayrıca yurt içinde ve dışında alanlarında temayüz etmiş bilim adamları, yöneticiler ve Üniversitenin amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olmuş ve olacak diğer kişiler arasından Mütevelli Heyeti tarafından 4 yıl için seçilir.

(4) Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına Başkanlık eder. Başkan, gerekirse toplantı başkanlığını bir üyeye bırakabilir.

(5) Toplantı nisabı olarak herhangi bir çoğunluk aranmaz. Kurul yılda en az bir defa toplanır. Üyelere, toplantılara katılma masrafları dışında bir ücret veya huzur hakkı ödenmez.

Başkanlık Divanı ve görevleri

MADDE 11 – (1) Başkanlık Divanı, Başkanın başkanlığında başkan vekilleri, Rektör ve Genel Sekreterden oluşur. Görev süresi, Başkanın görev süresi ile sınırlıdır.

(2) Başkanlık Divanı, Başkanın vereceği diğer görevleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, Öğretim Elemanları ve Genel Sekreter

Senato

MADDE 12 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakültenin fakülte kurulunca üç yıl için seçtiği birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

(2) Senato, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de toplantıya çağırır.

(3) Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Senatonun görevleri

MADDE 13 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunup yürürlüğe girmesini sağlamak,

c) Üniversitenin yıllık eğitim ve öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının toplantılara katılmasını sağlamak,

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organıdır. Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine sunmak,

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

d) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının toplantılara katılmasını sağlamak,

e) Üst Disiplin Kurulu olarak görev yapmak,

f) İlgili mevzuatla ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Rektörün atanması

MADDE 16 – (1) Mütevelli Heyeti, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, Rektör atanma şartlarını taşıyan kişiyi Rektör adayı olarak seçer ve YÖK’e teklif eder. İlgili mevzuata göre Rektör ataması yapılır.

(2) Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir.

(3) Mütevelli Heyeti, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine vekâleten devam etmesine veya Rektör atanma şartlarını taşıyan tam zamanlı Üniversite öğretim üyesinin Rektörlük görevini vekâleten yürütmesine karar verir. Görevin vekâleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili YÖK’ün olumlu görüşü alınır.

(4) Rektörlük makamı boşaldığı takdirde hemen veya görev başında bulunan Rektörün süresinin bitimine en az üç ay kala Başkan, Rektör arama komitesi oluşturur. Bu komite, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra Rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkana bildirir. Görev başındaki Rektörün yeniden aday olarak gösterilmesi mümkündür. Başkan, Rektör arama komitesinin  görüşünü de belirterek, kendisince uygun görülen aday veya adayları Mütevelli Heyetine sunar. Mevzuata göre Rektör atanma şartlarını taşıyan ve Başkan tarafından önerilen Rektör adayı veya Rektör adaylarından biri Mütevelli Heyetince Rektör adayı olarak seçilir. Seçilen aday, ilgili mevzuata göre Rektör olarak atanır.

Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Rektör; Üniversitenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve güvenlik önlemlerinin alınmasında, bilimsel ve idari gözetim ve olağan denetim hazırlığının yapılması ile bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, Mütevelli Heyetine karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetinin ve Üniversite kurullarının kararlarını uygulamak,

b) Üniversitenin stratejik planını, bütçesini ve akademik kadro ihtiyaçlarını Üniversite Senatosu ile Yönetim Kurulunun önerilerini alarak hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

c) Üniversitenin yatırım programlarını ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak,

ç) Üniversitenin her türlü ayni ve nakdi mal varlığını eğitim ve öğretim amacına yönelik kullanılmasına sağlamak,

d) Mütevelli Heyet ile Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Üniversiteye bağlı tüm birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Başkanın gerekli gördüğü dönemlerde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek, yazılı rapor hazırlamak,

g) Mütevelli Heyetin onayladığı yatırım programlarını, bütçe ve diğer mali uygulamaları Mütevelli Heyet Başkanının denetiminde yürütmek,

ğ) Üniversite ile ilgili tüm gelişmeleri ve sorunları Mütevelli Heyetine sunmak,

h) Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen görevler ile Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Rektör, Mütevelli Heyetinin kabul ettiği bütçe sınırları içinde Üniversitenin harcama yetkilisidir. Tahakkuk amirleri Rektör tarafından tayin edilir. Harcama yetkisi ile tahakkuk yetkisi ve bu yetkilerin kapsamına ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 18 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu ve aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün verdiği görevleri yürütür.

Dekan

MADDE 19 – (1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti tarafından ilgili mevzuata göre üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan, aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine dekan yardımcılarından biri vekâlet eder.

Dekanın görevleri

MADDE 20 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

d) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte kurulu

MADDE 21 – (1) Fakülte Kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

(3) Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.

Fakülte kurulunun görevleri

MADDE 22 – (1) Fakülte Kurulu, akademik bir organdır. Fakülte Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim ve öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

ç) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 23 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

MADDE 24 – (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim ve öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

e) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü, organları ve görevleri

MADDE 25 – (1) Enstitü, lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimdir.

(2) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü yönetim kurulu ve enstitü kurulundan oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Enstitü müdürüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Enstitü müdürü, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti tarafından ilgili mevzuata göre üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

2) Müdür, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer.

3) Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

4) Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevden ayrılması veya görev süresinin dolması halinde, müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

5) Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

b) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

c) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

ç) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

Yüksekokullar, organları ve görevleri

MADDE 26 – (1) Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim ve öğretim programı yürüten bölümlerden veya programlardan oluşur.

(2) Yüksekokulların organları şunlardır:

a) Yüksekokul müdürü,

b) Yüksekokul kurulu,

c) Yüksekokul yönetim kurulu,

(3) Yüksekokulların organlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından ilgili mevzuata göre üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü, okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısını seçer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Yüksekokul Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. Yüksekokul Müdürüne vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

b) Yüksekokul kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur.

c) Yüksekokul yönetim kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesi veya üç öğretim görevlisinden oluşur.

(4) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla Fakülte Kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Bölüm başkanı ve görevleri

MADDE 27 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bölümün öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekan tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm başkanı, görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Bölüm başkanının herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim ve öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Uygulama ve araştırma merkezleri

MADDE 28 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve özellik arz eden bilim alanlarında araştırma ve yayın yapmak üzere YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir.

Öğretim elemanları

MADDE 29 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Tam zamanlı olarak çalışan akademik personelden profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve diğer öğretim elemanları ile en az bir yıl süreli sözleşme yapılır.

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti kararı ile uygulanır.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

(5) Üniversitede görev alacak olan öğretim elemanlarının görevlendirme, atanma ve yükselme esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir.

(6) Akademik ve idari personelin çalışma süreleri, aylık, ücret ve diğer idari ve mali özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Akademik ve idari personelin 4857 sayılı Kanundan doğan hakları ve izin hakları Senatoca belirlenir.

Genel Sekreter

MADDE 30 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreterlik en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı idari birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreterin ve yardımcılarının atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile olur. Genel Sekretere bağlı birimlerden daire başkanlarının atanması Genel Sekreterin önerisi, Rektörün uygun bulması ve Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

Genel Sekreterin görevleri

MADDE 31 – (1) Genel Sekreterin başlıca görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

g) Başkan ve Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmak,

ğ) 2547 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Üniversite idari teşkilatı

MADDE 32 – (1) Üniversite idari teşkilatı, yükseköğretim mevzuatına uyarlı olarak Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan teşkilat yapısına uygun birimlerden oluşur ve bu birimlerin kadro, ücret, iş süreçleri, görev ve sorumlulukları ile yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gelir kaynakları

MADDE 33 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınacak ücretler,

b) Üniversitenin iştirak, yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler,

ç) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

d) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan ödeme ve yardımlar,

e) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

f) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.

(2) Üniversite, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini bir yükseköğretim kurumu olarak devam ettirdiği sürece, gelirleri, geçici olarak dahi hiçbir suretle, Kurucu Vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez.

Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetlerin gelirleri

MADDE 34 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek,  Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanan esaslara göre yapılır.

(2) Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir. Değerlendirme yapılırken projenin Üniversiteye sağlayacağı yarar, eğitim ve araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır. Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmet teklifleri Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetince karara bağlanır.

(3) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır. Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

(4) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ile Üniversitede tam zamanlı görevli personelin projeler veya danışmanlık hizmetlerinden elde edecekleri gelirlerden ne ölçüde yararlandırılacakları ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetinin kararı ile uygulanır.

Mal varlığı

MADDE 35 – (1) Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edecekleri taşınmaz mallar, tapuda Üniversite tüzel kişiliği adına tescil edilir.

(2) Üniversitenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynakların kullanımı

MADDE 36 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, ihale ve kiralama işlerinde, 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Mütevelli Heyeti tarafından uygun bulunan Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 26/10/1996 tarihli ve 22799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.