4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkez müdür yardımcılarından her birini,

e) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından Mütevelli Heyeti oluru alınarak üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en çok altı kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağdaki 17/A maddesi eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi

MADDE 17/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2014

29180

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2016

29809