4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YAN DAL

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Çift anadal yapan öğrenciler birinci anadal müfredatının zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamını, ikinci anadal müfredatındaki zorunlu derslerinin ve çift anadal programında belirlenen seçmeli derslerinin tamamını almak zorundadırlar.

Birinci fıkrada yer alan hükümlerle birlikte birinci anadalda alınan seçmeli dersler ikinci anadaldaki seçmeli dersler yerine saydırılabilir.

Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu derslerinin çakışmaması esastır. Çakışma halinde birinci anadal derslerinin öncelikle alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.