4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM VE ENGELLİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki üyeler, Müdürün önerisi ile Eğitim, Fen-Edebiyat, Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin her birisi en az bir öğretim elemanıyla temsil edilmek şartıyla, Üniversite öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi

MADDE 15/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Müteveli Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2014

29180