4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FARMAKOEKONOMİK VE

FARMAKOEPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2005 tarihli ve 25726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez (PEPIRC):Yeditepe Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

g)Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7/A – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

“Müdürün görevleri

MADDE 7/B – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”

“Yönetim Kurulu

MADDE 7/C – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen; Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafından öğretim üyeleri arasından önerilen üç üye; Tıp, Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Dekanları tarafından öğretim üyeleri arasından önerilen birer üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez gerekli gördüğü hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır.”

“Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7/Ç – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, eğitim, danışmanlık konularında Müdür tarafından hazırlanan çalışma planlarını ve hedeflerini değerlendirerek onaylamak.

b) Merkezin belirlenmiş politikaları ve onaylanmış hedefleri doğrultusunda Merkezin çalışmasını denetlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.”

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 7/D – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen on iki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi

MADDE 8/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli heyet başkanlığıdır. Mütevelli Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2005

25726