3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30290

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine, 14 üncü maddesine ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinler arası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek Üniversite ile iş dünyası ilişkilerini geliştirmek ve Üniversiteye kaynak oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

a) Yönetim uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulama sonrası izleme çalışmalarının planlamasını ve uygulamasını yapmak,

b) Bu çalışmalar için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğini sağlamak,

c) Araştırmalar için maddi kaynak sağlamak amacıyla bilgi bankasında toplanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

ç) İhtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, özel şirketlere, derneklere, vakıf ve benzeri kurumlara karşılıklı veya karşılıksız danışmanlık hizmeti sağlamak,

d) Belirtilen konularda eğitime katkı için karşılıklı veya karşılıksız kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılımcı belgesi vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak,

e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,

f) İlgili konularda kısmen veya tamamen kendi veya diğer araştırmacıların hazırladığı kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların yayımlanmasını sağlamak,

g) İlgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını karşılıklı veya karşılıksız yapmak,

ğ) Araştırma projelerinin uygulamasında koordinatörlük yapmak veya yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile İşletme Bölüm Başkanlığınca önerilerek, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında ayda en az bir kez, gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı ile daha sık toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, eğitim, danışmanlık konularında Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma planlarını ve hedeflerini değerlendirerek onaylamak,

b) Merkezin belirlenmiş politikaları ve onaylanmış hedefleri doğrultusunda çalışmasını denetlemek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen oniki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.

Mali İşler

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali iş ve işlemleri; 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Merkez, faaliyetlerini Rektör onayı ile gerçekleştirir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 5/10/2006 tarihli ve 26310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.