3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30290

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YAKIN TARİH ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, faaliyet alanlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Birimi: Merkez tarafından oluşturulan birimleri,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Proje Grubu: Merkez tarafından oluşturulan proje gruplarını,

g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği sosyal bilimlerin tüm alanlarında, toplumun bilgilendirilmesini karşılamaya yönelik programlar hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) İnsanların geçmişte yaptığı bütün işleri inceleyen ve sosyal bilimlerin temelini oluşturan tarih bilimi, yakın ana bilim dalları olan arkeoloji, sosyoloji, dil ve edebiyat, felsefe, iktisat, antropoloji, psikoloji, hukuk, etnografya, sanat tarihi, coğrafya ve ilahiyat gibi bilim dallarının yakın tarihlerde yaptığı başarılı çalışmaları tanıtmada ve kültürümüze katkılarını ortaya koymada yardımcı olmak.

b) (a) bendinde sözü edilen konular ile  Türkiye’yi ilgilendiren diğer konularda akademik yılın başında hazırlanan seminer ve konferans programlarını kamuoyuna açık toplantılar düzenleyerek tanıtmak.

c) Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Merkez Birimleri ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanı oluruyla Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Ortak çalışmalar için ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

ç) Yıllık çalışma programı önerilerini incelemek ve uygun görülenleri onaylamak, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda uzman olan öğretim elemanları ve istekleri  halinde resmî veya özel sektördeki kuruluşlardaki konusuyla ilgili uzman kişilerden olmak üzere en çok dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı proje grupları tarafından yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.

Mali hükümler

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali konulardaki iş ve işlemleri; 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre ve Rektör onayı ile gerçekleşir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı dilerse bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 19/9/2008 tarihli ve 27002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.