3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30290

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/09/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez Birimleri ve Proje Grupları: Merkezin Birimlerini ve Proje Gruplarını,

c) Merkez Müdürü ve Yardımcısı: Merkezin Müdürünü ve yardımcısını,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş üyeden oluşur. Müdür dışında kalan üyeler, Müdürün önerisi ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak en az üç ayda bir kez, gerektiğinde ise Müdürün daveti üzerine toplanır. Kararlar, üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Üniversite tam zamanlı öğretim üyeleri arasından benzer niteliklerde ve aynı yöntemle yeni bir üye Mütevelli Heyeti oluru alınarak Rektör tarafından seçilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A  maddesi eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen on iki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca uygun görmesi halinde Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/09/2015

29486