3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30290

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

b) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez (YÜSEM): Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e)  Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ğ) Merkez birimleri ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan Merkez birimlerini ve çalışma gruplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, toplumun çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dönemsel eğitim programları çerçevesinde;

1) Her akademik yılın başında hazırlanan seminer programında yer alan ve kamuoyuna açık olan yapılandırılmış seminerler düzenlemek,

2) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının talepleri üzerine, ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,

3) Sertifika programlarını yürütmek.

b) Resmi ve özel kurum ve kuruluşların benzer birimlerince yürütülen çalışmalara öğretim elemanı desteği vermek.

c) Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Edebiyat, Güzel Sanatlar, İletişim, Eğitim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Hukuk dallarındaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak  Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az üç ayda bir toplanır. Toplanma ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç, faaliyet, çalışma alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda uzman öğretim elemanları ile isteği halinde resmi veya özel sektördeki kuruluşlarda konusunda kendisini kanıtlamış kişilerden, Yönetim Kurulunun önerisine dayalı olarak Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör onayı ile görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile çalışma yöntemleri; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı birimlerce ve proje grupları oluşturularak yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.

Mali hükümler

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali konulardaki iş ve işlemleri, 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre ve Rektör onayı ile gerçekleşir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 20/9/2007 tarihli ve 26649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.