3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30290

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KONFÜÇYUS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2014 tarihli ve 28934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversite öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak   Rektörün görevlendireceği en çok beş kişi ile birlikte Çin Dili Uluslararası Konsey Ofisinin görevlendireceği ve Rektör tarafından onaylanacak iki Çinli üye olmak üzere toplam en az 7 yedi üyeden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2014

28934