1 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30288

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2012 tarihli ve 28467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversitenin fakültelerindeki/yüksekokullarındaki ve diğer birimlerindeki Türk Dili I ve Türk Dili II derslerini yürütmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Altı  ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2012

28467