31 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30287

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Alan dışı zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

ç) ANO: Ağırlıklı dönem/yıl not ortalamasını,

d) AYSİS: Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

e) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

f) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

g) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü,

ğ) Eğitim Koordinasyon Komisyonu (EKK): Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi, koordinatör ve sınıf koordinatörlerinden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapan Komisyonu,

h) Entegre sistem: Bir, iki ve üçüncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

ı) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) Genel sınav (Final): Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl boyunca alınan bütün ders kurulları konularını kapsayan ve yılsonunda yapılan sınavı,

l) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

m) Koordinatör: Fakültenin eğitim ve öğretiminin, amaç ve hedefler doğrultusunda uygulanması ve denetlenmesi ile Dekan tarafından görevlendirilmiş dekan yardımcısını,

n) Kurul başarı puanı: Ders kurulları puan ortalamasının %60’ı ile kurul genel sınav puanının %40’ının toplamından elde edilen puanı,

o) Kurul sınavı: Birinci, ikinci, üçüncü yıllarda yıl içerisinde okutulan ders kurullarının bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,

ö) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

p) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı öğrenciyi,

r) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

u) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

ü) Sınıf: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,

v) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları senenin eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

y) Staj: Dört ve beşinci sınıfta Üniversitenin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde (İAÜ Hastanesi) değişik sürelerde ve değişik kliniklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamaları,

z) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci yıllarda görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,

aa) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

bb) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması,

Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kabul-kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) ÖSYM tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınavla kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Hekimlik yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak,

ç) 10/11/2014 tarihli ve 29171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen belgeleri sağlamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir kerede bir yılı geçmemek üzere en çok iki yıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kayıt silme işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

Danışman

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan, gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından Üniversite kimlik kartı verilir.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 11 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer Tıp Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemlerde, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

(3) Yurt dışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğü öğrenci tarafından belgelenir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk iki hafta içinde muafiyet isteğiyle başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin son yıl içinde başarılı olduğu ders, ders kurulu ve stajlar için yapılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ders, ders kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.

(5) Yatay geçiş kontenjanları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato onayından sonra ilan edilir.

Eğitim-öğretim esasları ve planları

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıl olup bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi üç kademede yapılır.

a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda Temel Tıp ve Klinik Bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dördüncü ve beşinci sınıflarda Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) İntörnlük - Aile Hekimliği Dönemi: Altıncı sınıfı kapsayan Klinik Tıp Bilimlerinde eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, 12 ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf stajları ve intörnlük dönemi, Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde yapılır. Kurum dışı eğitim, ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla gerçekleşir.

(3) Kurul dışı dersler ve seçmeli dersler, ders geçme esasına göre verilir. Başarı puanı 100 üzerinden 60’tır. Fakülteden mezuniyet için bu derslerden başarılı olunması şarttır.

(4) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda sınıf geçme, dördüncü ve beşinci sınıflarda staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kaldığı seneyi, dördüncü ve beşinci sınıflarda başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj veya stajları tekrarlar.

(5) Öğrenci her yarıyılda en az bir adet olarak açılan seçmeli derslerdeki bir seçeneğe kayıt olmak zorundadır. Bu derslerin eğitimi yarıyıl esasına göre yapılır. Alan dışı zorunlu ortak derslerin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Koordinatör

MADDE 14 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendiren dekan yardımcısıdır. Koordinatör, tüm eğitim-öğretimin Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine diğer dekan yardımcısı vekalet eder.

Koordinatörün görevleri

MADDE 15 – (1) Koordinatör, sınıf koordinatörleriyle birlikte programların entegrasyona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

(2) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini denetler.

(3) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

Sınıf koordinatörleri

MADDE 16 – (1) Her sınıfın bir koordinatörü vardır. Sınıf koordinatörleri Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından her sınıf için atanır.

Sınıf koordinatörlerinin görevleri

MADDE 17 – (1) Sınıf koordinatörü sorumlusu olduğu sınıfın akademik takvimini uygular. Sorumlusu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(2) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değerlendirerek Koordinatörler Kuruluna bilgi verir.

(3) Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, genel sınav ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında Ders Kurulu Başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

(4) Sorumlusu olduğu sınıfın öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

Eğitim Koordinasyon Komisyonu (EKK)

MADDE 18 – (1) EKK’nın görevleri şunlardır:

a) Her eğitim-öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) İkinci yarıyıl içinde, bir sonraki ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunmak,

ç) Öğrenci sınavlarının sonuçlarını incelemek, başarı veya başarısızlık nedenlerini saptamak ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunmak,

d) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapmak ve sonuçları Dekanlığa sunmak,

e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunmak,

f) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak,

g) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirlemek,

ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak,

h) Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyetleri yakından izlemek, öğrencilerin gereksinim ve sorunları konusunda araştırmalar yapmak ve saptanan sonuçları ve önerileri Dekanlığa sunmak,

ı) Fakülteye kayıt olan her öğrenciye eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda yardımcı olmak üzere bir danışman önermek, öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüş hazırlamak,

i) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak EKK’dan istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.

(2) EKK, her yarıyıl başlamadan dört hafta önce ve her yarıyıl bitiminden bir hafta sonra toplanır.

Eğitim-öğretim süresi ve AKTS

MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi sınıf geçme esasına dayalı olarak her biri bir ders yılını/sınıfını kapsayan 6 yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eğitim-öğretim yılıdır. İsteğe bağlı olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı azami sürenin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre ise azami öğrenim süresinden sayılır. Her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık sürelerden oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile kurul sonu sınavı ve dönem/yıl sonu sınavı ve staj sınavlarının yapıldığı süreler, bu süreye dâhil değildir.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Fakülte öğretim programında her sınıf, bir sonraki sınıfın ön şartıdır. YÖK’ün öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler dördüncü sınıf için ön şartlı derslerdir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam eder. Ancak dördüncü sınıfa başlamadan önce bu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekir. Alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli dersleri başarmış olmak dördüncü sınıfa başlamanın ön şartıdır. Tüm staj devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okutulan zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

(6) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı, ders kurulları başkanları ile birlikte Mayıs ayı içinde sınıf koordinatörlerince hazırlanıp, Eğitim Komisyonunda değerlendirildikten sonra en geç 1 Haziran tarihinde Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulu onayından sonra kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

ANO ve AGNO

MADDE 20 – (1) Fakülte eğitiminde notların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) ANO, bir öğrencinin bir dönem/yıl aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem/yıl alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

b) AGNO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek ANO ve gerekse AGNO hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. AGNO hesaplanmasında, tekrar edilen yıl, dönemlik ders veya stajdan en son alınan harf notu kullanılır.

c) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Devam durumu

MADDE 21 – (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik ders sayısı baz alınarak, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve ders kurulu sınav notu hesaplanırken teorik sınav notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o ders kurulu sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez ve ders kurulu sınav notu hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Bu kural final ve bütünleme sınavları için de tüm ders kurulları dikkate alınarak uygulanır.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların her birinin %20 ve fazlasına mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren aşağıda belirtilen sınavlara katılmakla yükümlüdürler:

a) Kurul sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır.

b) Yıl sonu final sınavı; son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken 14 gün, en geç 21 gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

c) Yılsonu bütünleme sınavı; yılsonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en erken 14 gün, en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Staj sonu sınavı; her stajın sonunda yapılan sınavdır.

d) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavları stajın son gününde yapılır. Başarısızlık halinde öğrenci bir sonraki stajına devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrencilere Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sınav günlerinde, Dekanlığa iki hafta öncede bütünleme sınavına girmek istediklerini belirten dilekçe vermek kaydıyla bir sınav hakkı tanınır. Bunda da başarısız olursa tüm stajları bittikten sonra başarısız olduğu stajı tekrarlar.

e) Mazeret sınavı; öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde ve tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir kurul sınavı için yapılan sınavdır. Dönem/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için haklı ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeret sınavlarının tarihini Dekanlık belirler.

(2) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve eğitim komisyonu tarafından birlikte planlanır. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve pratik sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük sınıfı hariç teorik sınav yapılması mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları pratik ve/veya teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

(3) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar eğitim komisyonunca belirlenir.

(4) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesinleşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde, AYSİS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından yeniden incelenir.  Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir. Maddi hata görülürse Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

(6) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(7) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın kurul sınavına katılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu “0” olarak kabul edilir ve kurul sınavları not ortalaması buna göre hesaplanır.

(8) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl bekletilir ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarı durumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

Notlar ve başarı değerlendirme

MADDE 24 – (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Yılsonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yılsonu final sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Kurul dersleri arasında yer almayan, dönemlik tıp derslerinin yıl sonu final sınavı ve bütünleme sınavı notuna katkısına Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Başarılı sayılmak için yıl sonu final veya yıl sonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir. Sınıf veya staj başarı notu 65 ve üstüdür (CC). Fakültede her bir yıl 60 krediden oluşur.

(3) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 65 almak koşuluyla ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, dönem/yıl sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem/yıl sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem/yıl sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

(4) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

     Not Aralığı               Katsayısı             Harf Notu

         90-100                       4,0                       AA

          85-89                        3,5                       BA

          80-84                        3,0                       BB

          75-79                        2,5                       CB

          65-74                        2,0                       CC

          55-64                        1,5                       DC

          50-54                        1,0                       DD

          40-49                        0,5                       FD

       39 ve altı                       0                         FF

(5) Başarısız dersler şunlardır:

a) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin CC’nin altında not aldıkları dersler.

b) AGNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrencilerin DC’nin altında not aldıkları dersler.

c) AGNO’suna bağlı olmadan DD, FD, FF, NA notu aldıkları dersler.

ç) NA: Devamsız notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler Ders Kurulu sonu sınavına veya dönem/yıl sonu sınavına veya staj sınavına giremezler. Bu not, yarıyıl ve AGNO hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

d) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

Ders veya staj tekrarı

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders veya staj tekrarı işlemleri Senatonun aldığı kararlar doğrultusunda yapılır.

İntörnlük ile aile hekimliği dönemi

MADDE 26 – (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığında, bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar, EKK tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yıllık ders planları içinde düzenlenir.

(3) Bu dönemde başarılı sayılmak için;

a) Her birim rotasyonunun veya stajın zorunlu süresini tamamlamış olmak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak,

b) Her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlilik belgelerini almış olmak,

gerekir.

(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 27 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulur.

Mazeret sınavı

MADDE 28 – (1) İkinci fıkra hariç olmak üzere mazeretleri nedeniyle herhangi bir ara sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Mazeret kabulü, 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları ile staj sınavları ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınav hakkı verilmez.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Beşinci sınıf sonuna kadar alınan her sınıfa ait sınıf geçme notlarının ortalaması ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda sınıf geçme notu o sınıfta alınan staj notlarının ortalaması dikkate alınarak tespit edilir.

b) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda bütünlemeye kalmamış olmaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda staj tekrar etmemiş olmaları gerekir.

c) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript

MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması, en az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı sınıflık 360 AKTS eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir. Bu diplomanın ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 31 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Değişim ve staj programları

MADDE 32 – (1) Fakülte ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği adrestir.

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenim ücreti

MADDE 35 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 26/12/2016 tarihli ve 29930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.