30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN

İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde tespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (on dört virgül kırk yedi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.