30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Üye sayısı 50’nin altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 5.000 ABD Doları (5.000 ABD Doları dahil) şartı aranmaz. Hizmet ihracatının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar TİM’in görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir.”

“(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.”

“(6) Olağan genel kurul, her yılın Nisan ayı içerisinde toplanır. Ayrıca genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı veya genel kurula katılma hakkını haiz birlik üyelerinden en az üçte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içerisinde toplantının yapılmasını teminen yönetim kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kuruluş, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına çağrı; yurt çapında yayımlanan tirajı en yüksek yedi gazeteden birinde ilan verilmek, internet sitesinde duyurulmak ve üyelere elektronik posta gönderilmek suretiyle yapılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde üyelere mektup veya faks ile bildirim yapılabilir. Çağrının toplantı tarihinden en az yirmi beş gün önce gündemle birlikte yapılması gerekir. Olağanüstü genel kurul toplantısına çağrının bu süre içerisinde yönetim kurulunca yapılmaması halinde çağrı bu sürenin dolmasını müteakip yedi gün içinde Genel Sekreterlik tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerçek kişi üyelerin katılım bildirim yazılarının ve tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzam yetkisini haiz temsilcilere ilişkin temsilci görevlendirme yazılarının, seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az on yedi gün, seçimsiz genel kurullarda en az üç işgünü önce genel sekreterliğe iletilip iletilmediğini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Seçimli genel kurul toplantılarının ise otuz üyeden az olmamak kaydıyla hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlası ile yapılması zorunludur. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.”

“(4) Genel kurul, toplantıda bulunan üyeler arasından açık oylama ile bir divan başkanı ve iki divan kâtibi seçer. Divan başkanı, genel kurul toplantısının kanun, yönetmelik, sair mevzuat ve diğer talimat hükümlerine göre yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri ile seçimli genel kurullarda bu organlara aday olanlar divan heyetine seçilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Seçilen asil üyeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakiben on iş günü içerisinde,

a) Tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişiler için temsilci bildirim yazısı ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin ticaret sicil gazetesi örneği ve imza sirkülerini,

b) Seçilmiş olan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen seçilmelerine engel bir durumlarının olmadığına ilişkin ilgili mercilerden alınacak belgeleri

birlik genel sekreterliğine sunmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde kendisi veya temsilcisi için bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine ilk sıradaki yedek üye geçer.”

“(6) Herhangi bir nedenle asil üyeliklerin boşalması sonucu göreve çağrılan yedek üyeler, göreve davete ilişkin tebligatın tebellüğünden itibaren on iş günü içerisinde, beşinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgeleri birlik genel sekreterliğine sunmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine sonraki yedek üye geçer.”

“(7) Tüzel kişilerin, seçildikleri organlardaki görevleri devam ederken gerçek kişi temsilcilerini değiştirmeleri halinde, beşinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeleri birlik genel sekreterliğine sunmalarına ilişkin on iş günü süresi, tüzel kişiliğin yeni temsilcisini gösterir temsil belgesinin birliğe tevdi tarihinde başlar. Bu fıkra kapsamında üyelere yapılacak tebligatta, bu yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi halinde üyenin görevinin kendiliğinden sona ereceği belirtilir.”

“(8) Gerçek kişiler için kendisinin, tüzel kişiler için gerçek kişi temsilcisinin, Kanunun 21 inci maddesi uyarınca görev alma kabiliyeti bulunmadığı veya bu kabiliyeti sonradan yitirdiği anlaşılanların birlik organlarındaki üyelikleri bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.”

“(9) Gerçek kişi temsilcilerinin bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tüzel kişiyi temsil kabiliyeti bulunmadığı veya bu kabiliyeti sonradan yitirdiği anlaşılan tüzel kişilere bu durum derhal bildirilerek on iş günü içerisinde bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bir temsilci bildirmeleri istenir. Bu yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi halinde üyenin görevi kendiliğinden sona erer.”

“(10) Seçimli genel kurulları takip eden her yılın Nisan ayı sonuna kadar genel sekreterliğe, gerçek kişi temsilcilerin tüzel kişiyi temsil etmeye devam ettiklerine dair yazılı bildirim yapılır.”

“(11) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre seçim tarihi itibarıyla seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan tespit edilenlerin üyelikleri bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu şekilde iki dönem başkanlık yapan kişiler aynı birlikte herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu başkanlığından kalan görev süresini de tamamlayamaz. Birbirini takip eden iki seçimli genel kurul arasındaki zaman zarfında, birlik yönetim kurulu başkanlığında geçirilen süre, dört yıldan az olsa dahi bir dönem sayılır. Boşalan yönetim kurulu başkanlığının kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu başkanlığında geçirilen süre ve kuruluş genel kurulu ile seçimli genel kurul arasında birlik yönetim kurulu başkanlığında geçirilen süre dönemden sayılmaz. Bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu başkanlığının kalan görev süresini tamamlamak üzere en fazla iki kez seçilebilir. Bu fıkrada belirtilen hallerde yönetim kurulu başkanlığında geçirilen süre her hâlükârda sekiz yılı geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yönetim Kurulu üye sayısının, başkan dahil onbirin altına inmesi halinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim kurulunun kalan görev süresini tamamlamak üzere, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri için altmış gün içerisinde seçim yapılmasını teminen genel kurul yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim Kurulu oluşana kadar mevcut yönetim kurulu görevine devam eder. Ancak bu sayının yedinin altına inmesi halinde seçime kadar birliğin işleri genel sekreter tarafından yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denetim kuruluna seçilen tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişilerle ilgili olarak, 19 uncu maddenin dördüncü ila onuncu fıkraları uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) TİM Genel Kurul delegeleri, kendi birliklerinin organlarında tüzel kişilikleri temsil ediyor olsalar dahi, TİM Genel Kurulunda ve TİM’in seçimle göreve gelen organlarında gerçek kişi hükmündedirler ve tüzel kişileri temsil yetkisi açısından 19 uncu maddenin dördüncü ila onuncu fıkraları hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Olağan seçimli genel kurullarda genel sekreterlik, 8 inci maddede belirtilen şartları yerine getiren üyeler ile bu üyelerin borç durumlarını ve 19 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlar uyarınca birlik yönetim kuruluna seçilebilme durumlarını, Birlik merkezinde ve internet yolu ile en geç 1 Mart’a kadar ilan eder. Liste, genel kurulun ilan tarihinden itibaren üç gün daha yayınlanmaya devam eder. Kuruluş genel kurulu ve olağanüstü seçimli genel kurullarda bu liste genel kurulun ilan tarihinden itibaren en az üç gün süreyle ilan edilir. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikçe incelenir ve en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, seçimler için belirlenen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır.”

“(8) İhtiyaç halinde aynı organın seçimi için birden fazla sandık kullanılabilir. Seçimlere geçilmeden önce adaylar ilan edilir, divan başkanı tarafından organlara başka aday olup olmadığı sorulur ve varsa ilave edilir. Seçilme yeterliliğini haiz olup salonda bulunmayan üyeler aday gösterilebilir. Aday olmayan veya aday gösterilmeyenlere verilen oylar geçersiz sayılır. Hazirun listesinde yer almayan üyeler, birliğin yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu üyeliğine, denetim kurulu üyeliğine ve TİM delegeliğine aday olamazlar ve gösterilemezler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin tamamı ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Ancak yapılan işlemin, işlemi yapan birliğin de iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20’si işlemi yapan birlikçe alınır, % 80’i ise ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.”

“b) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20’si ihracatçının üyesi olduğu birliğe, % 80’i ise ihracatçının ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresinin bulunduğu ilgili sektör/sektörlerdeki en yakın birlik/birliklere takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Bu fıkra kapsamında, diğer birliklere gönderilmesi gereken tutarların zamanında gönderilmemesi halinde, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

14/4/2011

27905

3-

11/10/2011

28081

4-

15/6/2012

28324

5-

12/03/2014

28939

6-

18/11/2014

29179

7-

30/12/2015

29578