30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Uzman Yardımcısı için, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik, ekonometri, mimarlık ve tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.”

 “(5) Başvuruda istenen belgelerin, duyuruda belirtilen genel sekreterlik evrak kabul birimine en geç yarışma sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saate kadar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda ulaştırılması şarttır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır.  Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Adaylık dönemi dahil, TİM ve Birliklerde uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar uzman yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Üç yıllık fiili hizmet süresi, yeterlik sınavının yapıldığı tarihten geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır.

(2) Yeterlik sınavı, usul ve esasları TİM tarafından belirlenmek üzere yazılı ve sözlü sınav şeklinde, yılda iki defadan fazla olmamak kaydıyla, tüm birlikler için aynı dönemde TİM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Yeterlik Sınavında, uzman yardımcılarına;

a) Ekonomi ve dış ticaret,

b) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti,

c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler,

ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler,

d) Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler,

e) Gümrük prosedürleri,

f) Bakanlığın, TİM’in ve birliklerin görevleri ve teşkilat yapısı,

g) Görev yaptığı şubeye ilişkin konular,

ğ) Genel kültür,

konularının tamamı veya bir kısmından sorular sorulur.

(4) Yazılı sınav, klasik usulde veya test şeklinde yapılabilir. Yazılı sınavın klasik usulde yapılması durumunda kurul üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden not verir; kurul üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavın test şeklinde yapılması durumunda ise, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılarak yazılı sınav sonucu belirlenir.  Yazılı sınav sonucu olarak 70 ve üzerinde puan alan uzman yardımcıları sözlü sınava çağrılır.

(5) Sözlü sınav, adayın mesleki bilgisinin yanı sıra, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğini taşır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için uzman yardımcısının, her bir üyeden en az 50 puan almak kaydıyla, tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

(6) Yeterlik sınavı nihai başarı notu, yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Adayın yeterlik sınavında başarılı sayılması için, yeterlik sınavı nihai başarı notunun en az 70 olması gereklidir.

(7) Yeterlik sınavı kurulu, sınava giren uzman yardımcılarının nihai başarı notlarını yukarıda belirtilen şekilde belirleyerek, sıralamaya tabi tutar ve sınav sonuçlarını, yeterlik sınavının bittiği günü takip eden üç gün içinde genel sekreterliğe teslim eder. Teslim edilme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilan edilen sınav sonuçları, ilan edildiği günü takip eden iş günü içinde, ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Sınavda başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrosuna intibakı, takip eden ayın ilk gününden itibaren gerçekleştirilir.

(8) Yeterlik Sınavında başarılı olanların sınav sonuçları özlük dosyalarına işlenir. Yeterlik sınavı başarı sıralaması uzmanların kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

(9) Yeterlik sınavında başarısız görülen uzman yardımcısı, iki kez daha yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. Üçüncü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

(10) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Yeterlik sınavına girme hakkını kaybedenler durumlarına uygun kadroya atanırlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2010

27692

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

15/2/2013

28560

3-

18/11/2014 

 29179