30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde on beşini ve her halükarda yirmi kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin yüzde kırkından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel istihdam edilemez. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam giderlerinin en az yüzde yetmiş beşi o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan personel ile istihdam giderleri Türkiye Tanıtım Grubu bütçesinden karşılanmak suretiyle belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personel için bu sınırlamalar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik, ekonometri, mimarlık ve tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) TİM ve Birlik merkezinde ve/veya irtibat bürolarında çalışan personelin ortalama toplam haftalık çalışma süresi 45 saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgenin ve hizmetin özelliklerine göre TİM tarafından tespit edilir ve tüm Genel Sekreterliklere bildirilir.”

“(4) İşin niteliği veya işin sonuçlandırılması gibi nedenlerle gerektiğinde Genel Sekreterliklerde fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde olmak kaydıyla işçinin onayı alınarak yapılabilir. Ancak, fazla çalışma süresinin toplamı ayda yirmi iki buçuk saatten fazla olamaz. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve dengi unvanlara fazla mesai ücreti ödenmez. Bu unvanlar dışındaki çalışanlara fazla mesai ücretleri ilgili kanun çerçevesinde ödenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelden 7 nci maddenin yaş sınırı ve eleme sınavı hariç olmak üzere sekiz, dokuz, on ve on birinci fıkralarında belirtilen şartları taşıyanların aylık ücreti, ilgili fıkrada belirtilen unvanlara işe başlamada hak tanınan aylık çıplak ücretinden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından sözleşme süresince geçerli olmak üzere belirlenir. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam giderlerinin en az yüzde yetmişbeşi o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel ile istihdam giderleri Türkiye Tanıtım Grubu bütçesinden karşılanmak suretiyle belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personelin ücreti, bu fıkrada belirtilen ücret sınırının iki katını aşamaz. Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kıdem Aylığı: Daimi personele, genel sekreterlik ve Bakanlıkta, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında fiilen çalıştığı süreye ilişkin kıdemi esas alınarak tespit edilecek göstergelerin cari katsayı ile çarpılması,”

“(2) Aylık ücret, diğer maddelerde kriterleri belirlenerek verilmesi gereken sosyal yardım ve tazminatlar (kıdem ve ihbar tazminatı hariç) ilave edilerek giydirilmiş ücret olarak ay sonunda ödenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda yılda dört defa giydirilmiş ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Aday personel, adaylık döneminin başarıyla tamamlanmasını müteakip, işe başladığı tarih itibariyle kıstelyevm uygulanarak ikramiyeye hak kazanır. Belirli süreli hizmet sözleşmeli personele, yönetim kurulu kararına istinaden yılda azami dört defa, aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir.”

“(2) Ayrıca personele, yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşüne istinaden, TİM tarafından ilan edilen performans kriterleri ile belirlenen oranlarda, personelin Ocak-Haziran dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında olmak üzere yılda iki defa performans primi verilir. Geriye dönük altı aylık dönemde ücretsiz izin kullanan personel ile yine bu dönemde yeni işe başlayan personel için performans değerlendirmesi yapılmaz ve performans primi ödenmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Lisans, yüksek lisans ve doktora tazminatı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (3) Daimi hizmet sözleşmeli personel ile belirli süreli hizmet sözleşmeli personelden, eğitim alanı TİM/Birliğin görev ve faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmak kaydıyla,

a) Doktora programını tamamlayanlara: 5.000

b) Yüksek lisans programını tamamlayanlara: 3.300

gösterge rakamlarının devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak suretiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren tazminat ödenir. Doktora tazminatı ödenen personele yüksek lisans tazminatı ödenmez. Birden fazla yüksek lisans veya doktora programı tamamlayanlara bu tazminat, yalnızca bir program için verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, müteakip bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Yüksek lisans ve doktora yardımı: Personelin yurtiçinde alacağı yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ilişkin eğitim ücretinin yüzde sekseni, eğitim alanı TİM/Birliğin görev ve faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmak, eğitim saatleri mesai saatleri dışında olmak, eğitim kuruluşuna yapılan ödemeler belgelendirilmek, yönetim kurulunca uygun görülmek ve birliklerde TİM’in uygun görüşü alınmak kaydıyla TİM/Birlik tarafından karşılanabilir. Yüksek lisans veya doktora eğitimi desteği sağlanan personel tarafından, desteği sağlayan TİM/Birliğin genel sekreterliğinde, eğitim süresinin iki katı kadar mecburi hizmet yapılması esastır. Mecburi hizmetini tamamlamadan herhangi bir nedenle genel sekreterlik ile ilişiği kesilen personelden, TİM/Birlik tarafından ödenen eğitim desteği tutarının tamamı geri alınır. Söz konusu desteğin verilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.”

“f) Mesleki eğitim yardımı: Personelin, mesleki ve teknik konularda yurtiçi veya yurtdışında alacakları eğitime ilişkin masraflar, eğitim süresi altı ayı geçmemek, bütçe imkanları uygun olmak ve yönetim kurulunca uygun görülmek kaydıyla TİM/Birlik tarafından karşılanabilir. Eğitimin tamamlanmasından itibaren altı aydan kısa bir süre önce genel sekreterlikten ayrılan personelden, TİM/Birlik tarafından ödenen tutarın tamamı geri alınır. Bu fıkra kapsamında eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkra hükmü çerçevesinde tespit edilen yıllık izin süresinin belirlenmesinde hizmet süresi, personelin TİM, Birlikler, Bakanlık ve Bakanlığın diğer kuruluşlarında, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalıştığı sürelerin dikkate alınması sureti ile hesaplanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Doğum yapan kadın personel ve eşi doğum yapan erkek personel, çalışma zamanları ve izinlerle ilgili olarak talebi halinde İş Kanununda belirtilen diğer haklardan yararlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Personelin bu madde çerçevesinde belirlenmiş bulunan yıllık, sosyal, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz izin sürelerinin bitiminde görevine başlaması zorunludur. İzin süresinin bitiminde görevine başlamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (7) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, TİM ve Birlik bünyesinde geçici görevli personel hakkında disiplin işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Geçici olarak görevli olan personelin görevleriyle veya görev yeriyle ilgili disiplin işlemi gerektiren bir eylemde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, durum personelin geçici görevli olduğu kurum veya kuruluş tarafından, personelin kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime istinaden personel hakkında disiplin işlemleri, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterlikçe yürütülür.

b) Geçici olarak görevli olan personelin görevleriyle veya görev yeriyle ilgili disiplin işlemi gerektiren bir eylemde bulunduğunun kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterlik tarafından tespit edilmesi halinde, disiplin işlemleri, personelin geçici olarak Bakanlığın emrinde olması durumunda Bakanlığın onayının alınması, geçici olarak diğer bir Genel Sekreterlik emrinde olması durumunda ilgili Genel Sekreterliğin görüşünün alınması suretiyle bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterlikçe yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Performans değerlendirmesi, her yılın Ocak-Haziran dönemi dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi dikkate alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında yapılır ve sonuçları ilgili personele bildirilir. Performansı olumsuz değerlendirilen personel, bu duruma 1 ay içinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Bu durumda, atamaya yetkili makam kararını 2 ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir. İki değerlendirme döneminde üst üste olumsuz performans gösteren personelin genel sekreterlikle ilişiği Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrası 1/2/2018 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324

5-

15/2/2013

28560

6-

27/11/2013

28834

7-

12/3/2014

28939

8-

18/11/2014

29179

9-

30/12/2015

29578