30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU

YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA
BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan, yetkili kişi/kişiler/yöneticileri çalıştıran vakıf ve derneklere beslenme ve barınma yardımı verilmez.

(2) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulamasının yapılması zorunludur.

(3) Birinci fıkra ile ikinci fıkrada belirtilen durumların araştırılması Kurumca yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6)  Vakıf ve dernek tarafından beslenme yardımı ve barınma yardımı için ayrı ayrı olmak üzere aylık dönem halinde matbu dilekçe (Ek-1) ekinde;

 a) Fatura,

 b) Ödenecek barınma yardımının vakıf ve dernek hesabına yatırılabilmesi için öğrenci tarafından imzalanan mutemetlik dilekçesi,

 c) Ödenecek beslenme yardımının vakıf ve dernek hesabına yatırılabilmesi için öğrenci tarafından imzalanan mutemetlik dilekçesi.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.